ฟอร์มการเขียนแผนการออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน
(Backward Design)
วผ.ขอระเบียบแสดงผลการเรียน ฉบับที่ ๒
วผ.ขอลาออก
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
ตารางคะแนนแต่ละมาตรฐาน
การให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐาน และกลุ่มตัวอย่าง
 
ใบงาน (Word)
สถานการณ์ด้านผลสัมฤทธิ์และกระบวนการคิดของคนไทย
(Powerpoint)
การพัฒนาเครื่องมือวัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์(Powerpoint)