รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2558
SAR_59
SAR_60
SAR_61
SAR_62
 

 

วผ.ขอระเบียบแสดงผลการเรียน ฉบับที่ ๒
วผ.ขอลาออก
บค.๘ แบบใบลาประชุม-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บค.๙ แบบใบขอลาอุปสมบท-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
บค.๑๐ แบบใบรายงานขอกลับเข้ารับราชการ-ข้าราชการครูและบุค
ลากรทางการศึกษา
ประเมิน ว21
ปฏิทินปีการศึกษา-2562
เล่มอบรม-ศน.นิธิวัฒน์
ID-plan
บันทึกข้อความขอประเมินวิทยฐานะ-ว-21 (1)
แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครู-เอกสารหมายเลข-3
หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน-เอกสารหมายเลข-4
วฐ.2-มีหน้าปก-เอกสารหมายเลข-5
แผนผังกระบวนการ กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบบันทึกในงานต่างๆ บท.1-9
ขั้นตอนการใช้ประกันฯ 2565 
มาตรการประหยัดพลังงาน ปี งบประมาณ 2565