ฟอร์มการเขียนแผนการออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน
(Backward Design)
วผ.ขอระเบียบแสดงผลการเรียน ฉบับที่ ๒
วผ.ขอลาออก
 
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2558
 
 
ใบงาน (Word)
สถานการณ์ด้านผลสัมฤทธิ์และกระบวนการคิดของคนไทย
(Powerpoint)
การพัฒนาเครื่องมือวัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์(Powerpoint)