รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2558
SAR_59
SAR_60
SAR_61
SAR_62
บันทึกส่งและขอใช้หน่วยและแผนฯ (รายบุคคล)

บันทึกสรุปผลการส่งและขอใช้หน่วยและแผนฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ (นางประนอม สิทธิไกร)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิดฯ (นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ)
การแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ตรงจังหวะฯ (นางสุชีลา คงนอก)
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม ฯ (นายวิจิตร เย็นเสมอ)

 

วผ.ขอระเบียบแสดงผลการเรียน ฉบับที่ ๒
วผ.ขอลาออก
บค.๘ แบบใบลาประชุม-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บค.๙ แบบใบขอลาอุปสมบท-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
บค.๑๐ แบบใบรายงานขอกลับเข้ารับราชการ-ข้าราชการครูและบุค
ลากรทางการศึกษา
ประเมิน ว21
ปฏิทินปีการศึกษา-2562
เล่มอบรม-ศน.นิธิวัฒน์
ID-plan
บันทึกข้อความขอประเมินวิทยฐานะ-ว-21 (1)
แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครู-เอกสารหมายเลข-3
หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน-เอกสารหมายเลข-4
วฐ.2-มีหน้าปก-เอกสารหมายเลข-5
แผนผังกระบวนการ กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบบันทึกขอใช้รถโรงเรียน บท.9
ขั้นตอนการขอเบิกประกันอุบัติเหตุ 2566
มาตรการประหยัดพลังงาน ปี งบประมาณ 2565