นางประนอม สิทธิไกร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายชูชาติ นันทพานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     

นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพิทักษ์ชัย แก้วพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     

นายกรกฤช ศรีพุทธากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาววรัทยา ธนพัฒน์รุ่งโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอนุพันธ์ ปานนิ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ