นางประนอม สิทธิไก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ว่าที่ ร.ต.นิติกร สมชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุธารัตน์ สียางนอก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     

นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพิทักษ์ชัย แก้วพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     

นายกรกฤช ศรีพุทธากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจิรัฐิติกาล ก้อนเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายขิง ขอพึ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ