ตราประจำโรงเรียน

  โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ 567 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2508โดยได้รับบริจาค ที่ดิน 8 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวาจากนายเทียน วัฒนานันท์อุปถัมภ์ เหตุนี้จึงได้ชื่อว่า
“วัฒนานันท์อุปถัมภ์” ต่อท้ายชื่อโรงเรียนเริ่มแรกโรงเรียนได้รับ งบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สร้างอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน และเปิดสอนในระดับ ป.5 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2508
มีครูเพียง 5 คน นักเรียนทั้งสิ้น 117 คน
    ปีการศึกษา 2520 ได้รับคำสั่งตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย   โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด เพื่อเตรียม
นักเรียนให้ก้าวสู่อนาคตอย่างรู้ทันโลกและมั่นคงปัจจุบันโรงเรียนกำลัง เข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนายกระดับ
มาตราฐานการศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้โรงเรียน เป็นที่ยอมรับของชุมชน

   

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

ศรัทธา วิริยะ ปัญญา
สีเหลือง พื้นธง สีม่วง – เหลือง