ตราประจำโรงเรียน

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ 567 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
   เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยได้รับบริจาคที่ดิน 8 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา จากนายเทียน วัฒนานันท์อุปถัมภ์ เหตุนี้จึงได้ชื่อว่า “วัฒนานันท์อุปถัมภ์” ต่อท้ายชื่อโรงเรียน
    เริ่มแรกโรงเรียนไดัรับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน และเปิดสอนในระดับ ป.5 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2508 มีครูเพียง 5 คน นักเรียนทั้งสิ้น 117 คน
   ปีการศึกษา 2520 ได้รับคำสั่งตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย   
   โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด เพื่อเตรียมนักเรียนให้ก้าวสู่อนาคตอย่างรู้ทันโลกและมั่นคง
   ปัจจุบันโรงเรียนกำลังเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนายกระดับมาตราฐานการศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้โรงเรียน เป็นที่ยอมรับของชุมชน


หอพระ พุทธพิทักษ์รังสี 

ศาลพระพิฆเนศ 

ศาลพระภูมิ 

ศาลเจ้าพ่อขุนธง
 
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
ศรัทธา วิริยะ ปัญญา
สีเหลือง พื้นธง สีม่วง – เหลือง