นายไพฑูรย์  สีสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

       
นางสาวอรอนงค์ นครเขต
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางกุลวดี วิมะลิน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายสุทธิศักดิ์ นันทวิทย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอนุพงศ์ สุวรรณโชติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป