ดร.วีระชัย บุญอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเรณุกา มีสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางกุลวดี วิมะลิน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายสุทธิศักดิ์ นันทวิทย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศุภมาส จันทร์พงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางจิรัฐิติกาล ก้อนเพชร นายวิจิตร เย็นเสมอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสุชีรา คงนอก นางศศิรินทร์ ขันติวรพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอนันต์ชัย คติธรรม์กุล นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวปภาวดี สบายจิต นายชัชชัย จ้อยใบ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป