ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รียน

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางอมรรัตน์ จามรพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายปรินทร์ธรณ์ ชาโท
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป