นายนโรดม นรินทร์รัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอมรรัตน์ จามรพิพัฒน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ


นางสาวอาภรณ์ พานิชเจริญ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยกา
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพรทิพย์ โตมอญ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการนางศศิกาญจน์ แก้วคำ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป