นายปัญญา สุขะวณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางอมรรัตน์ จามรพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายยงยุทธ พรหมคช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางแสงจันทร์  วงศ์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางพรทิพย์  โตมอญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางพัธนา  เพ็ญภาคกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางมลิวรรณ  นิรมลพิศาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศศิกาญจน์  แก้วคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสุธี เหลืองมณีเวชย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางเครือวัลย์  ปลื้มสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางกมลมาศ  มีสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายพินิจ  อัครสานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป