ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางอมรรัตน์ จามรพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป