รายละเอียดคุณลักษณะหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE พร้อมติดตั้ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อหลอดไฟแอลอีดี
พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน

ภาครัฐ - โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SAR_59
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา19/21 ธ.ค.60 กำหนดการสอบ ม.1
20/22 ธ.ค.60 กำหนดการสอบ ม.2
18/21 ธ.ค.60 กำหนดการสอบ ม.3
19/21 ธ.ค.60 กำหนดการสอบ ม.4
19/22 ธ.ค.60 กำหนดการสอบ ม.5
18/20 ธ.ค.60 กำหนดการสอบ ม.6
26 ธ.ค.60 งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560