ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <หน้า 1> <หน้า 2>
รายละเอียดคุณลักษณะหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE พร้อมติดตั้ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อหลอดไฟแอลอีดี
พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน

ภาครัฐ - โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SAR_59
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา25 ม.ค.61 ประเมิน Energy
28 ม.ค.61 ประชุมผู้ปกครอง