รายละเอียดคุณลักษณะหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE พร้อมติดตั้ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อหลอดไฟแอลอีดี
พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน

ภาครัฐ - โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SAR_59
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา1-3 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือ และทัศนศึกษา ม.ต้น
2-3 พ.ย. 60 ม.5, ม.6 ค่ายจิตอาสา
12 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง