ด่วน !!! ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
>> ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาภาษาไทย...ศึกษารายละเอียดได้ที่นี่
<p1> <p2> <p3> <p4>
>> ตำแหน่งพนักงานขับรถ ...ศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ <p1> <p2> <p3>
SAR_59
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา18 - 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนเรียนที่ 1/2560
>> ม.1 สอบ 19/21 ก.ย. 60
>> ม.2 สอบ 18/20 ก.ย. 60
>> ม.3 สอบ 18/20 ก.ย. 60
>> ม.4 สอบ 18/22 ก.ย. 60
>> ม.5 สอบ 19/21 ก.ย. 60
>> ม.6 สอบ 19/22 ก.ย. 60
2 ต.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ.
3-5 ต.ค. 60 นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2560
10 ต.ค. 60 >> ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2560
>> ประกาศผลสอบ รับใบรายงานผลการเรียนปลายภาค
>> ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
30 ต.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560