ประกาศโรงเรียนสีกัน (วัฒนานนันท์อุปถัมภ์) เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสีกัน (วัฒนานนันท์อุปถัมภ์) ปีงบประมาณ 2565
แนวทางการเปิดโรงเรียน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)
แนวทางการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ำฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
สารสนเทศ_2564
สารสนเทศ_2563
สารสนเทศ_2562
สารสนเทศ_2561
SAR_65
SAR_64
SAR_63
SAR_62
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดร.วีระชัย บุญอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน