อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๕ การเช่าคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๕ การจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าบริเวณส่วนที่ติดต่อกับสนามฟุตบอล
แนวทางการเปิดโรงเรียน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)
แนวทางการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ำฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
สารสนเทศ_2564
สารสนเทศ_2563
สารสนเทศ_2562
สารสนเทศ_2561
SAR_63
SAR_62
SAR_61
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

17 พ.ค.65 เปิดเรียน onsite
28 พ.ค.65 เวลา 08.30-12.00 น. ประชุมผู้ปกครอง/ชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2, ม.3
28 พ.ค.65 เวลา 13.00-15.30 น. ประชุมผู้ปกครองม.1,ม.4
29 พ.ค.65 เวลา 08.30-12.00 น. ประชุมผู้ปกครอง/ชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.5, ม.6
  หนังสือเชิญประชุมและแบบขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษา


คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาครูสู่ความก้าวหน้า เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว 9/2564 (วPA) ว 17/2552 และ ว 21/2560
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) (เพิ่มเติม)

ดร.วีระชัย บุญอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน