อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่
แนวทางการเปิดโรงเรียน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)
แนวทางการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ำฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
สารสนเทศ_2563
สารสนเทศ_2562
สารสนเทศ_2561
สารสนเทศ_2560
สารสนเทศ_2559
สารสนเทศ_2558
SAR_63
SAR_62
SAR_61
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

2 ธ.ค. 64 กิจกรรมเนื่องในพ่อแห่งชาติ
13 ธ.ค. 64 เปิดเรียน On site แบบแบ่งกลุ่ม
27-30 ธ.ค. 64 สอบกลางภาคเรียน 2/2564


คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาครูสู่ความก้าวหน้า เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว 9/2564 (วPA) ว 17/2552 และ ว 21/2560
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) (เพิ่มเติม)

นายวีระชัย บุญอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน