ประกาศโรงเรียนสีกัน (วัฒนานนันท์อุปถัมภ์) เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสีกัน (วัฒนานนันท์อุปถัมภ์) ปีงบประมาณ 2565
แนวทางการเปิดโรงเรียน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)
แนวทางการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ำฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
สารสนเทศ_2564
สารสนเทศ_2563
สารสนเทศ_2562
สารสนเทศ_2561
SAR_64
SAR_63
SAR_62
SAR_61
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

28 ก.พ./ 3 มี.ค.66 กำหนดการสอบ ม.1,2
1, 3 มี.ค.66 กำหนดการสอบ ม.3
27 ก.พ./ 1 มี.ค.66 กำหนดการสอบ ม.4
27 ก.พ./ 2 มี.ค.66 กำหนดการสอบ ม.5
28 ก.พ. /2 มี.ค.66 กำหนดการสอบ ม.6
13 มี.ค.66 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0, มส, มผ
13-16 มี.ค.66 สอบแก้ตัว รอบที่ 1
20 มี.ค.66 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบแก้ตัว รอบที่ 1
20-22 มี.ค.66 สอบแก้ตัว รอบที่ 2


ดร.วีระชัย บุญอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน