อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่

27 ก.ย.- 1 ต.ค.64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ออนไลน์
6-8 ต.ค.64 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1/2564
24 ต.ค.64 นักเรียนรับวัคซีนโควิด 19


คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาครูสู่ความก้าวหน้า เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว 9/2564 (วPA) ว 17/2552 และ ว 21/2560
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) (เพิ่มเติม)

นายวีระชัย บุญอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน