รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ
การเรียนการสอน
SAR_59
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา30 มี.ค.61 นักเรียนรับ ปพ.6 / ม.3-ม.6 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร
ปฏิทินการรับนักเรียน
 
ม.1

ห้องเรียนปกติ
25-28 มี.ค.61 รับสมัคร
31 มี.ค.61 สอบ
4 เม.ย.61 ประกาศผลสอบ/รายงานตัว
7 ม.ย.61 มอบตัว
ห้องเรียนพิเศษ
10 มี.ค.61 สอบ
15 มี.ค.61 ประกาศผลสอบ
18 มี.ค.61 รายงานตัว
6 ม.ย.61 มอบตัว

 
ม.4
ห้องเรียนปกติ
25-28 มี.ค.61 รับสมัคร
1 เม.ย.61 สอบ
1 เม.ย.61 ยืนยันสิทธิ์ เฉพาะนักเรียนโควต้า
5 เม.ย.61 ประกาศผลสอบ/รายงานตัว
8 ม.ย.61 มอบตัว
ห้องเรียนพิเศษ
11 มี.ค.61 สอบ
16 มี.ค.61 ประกาศผลสอบ
18 มี.ค.61 รายงานตัว
1 เม.ย.61 ยืนยันสิทธิ์ เฉพาะนักเรียนโควต้า
6 ม.ย.61 มอบตัว