นางนงลักษณ์  จันทรแสนโรจน์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายสุรพันธ์  วัฒนานันท์
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู


นายพิชัย นิธิวาสิน
ประธานมูลนิธิโรงเรียนสีกันฯ
ฮั่วกี่เปเปอร์อนุสรณ์นายสุรพันธ์  วัฒนานันท์
ประธานมูลนิธิสีกันฯ

นางพัลลภา  จันทรุจิรากร
ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนพ.ต.กฤษณพงษ์  คำเรือง
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง


ประธานชมรมศิษย์เก่า