ปีการศึกษา 2523 โรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2524 โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2530 ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ดีเดนของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิ
ปีการศึกษา 2533 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางดีเด่นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนดีเด่นมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา
รางวัลสิ่งแวดล้อมระดับมาตรฐานเหรียญทองแดงกรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดีเด่นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2542 วงโยธวาทิต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากกรมสามัญศึกษา
วงโยธวาทิต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากสยามกลการยามาฮ่า
รับสารตราตั้งสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ปีการศึกษา 2543 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ดี ในการอนุรักพลังงานของชาติจากกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงานกรมวิทยาศาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2544 ได้รับแต่งตั้งจากสภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ได้รับสนับสนุนจากธนาคารออมสินเปิดธนาคารโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารสะอาด(ด้านกายภาพ)
ของกรุงเทพมหานครประเภทสถานที่จำหน่ายในสถาบันการศึกษา
ปีการศึกษา  2545
นางสาวอาทิตยา  ดาราเรือง  ได้รับพระราชทานรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน
เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ปีการศึกษา  2546 ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น  จากธนาคารออมสิน
ปีการศึกษา  2547 เริ่มโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  “ขยับกาย  สบายชีวี  วิถีพุทธ”
นักเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ  เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่ ประเทศชาติด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่  ได้แก่  รั้ว  ป้ายชื่อโรงเรียน  เสาธง หอประชุม  ห้องเรียน ICT  ห้องกิจกรรมนักเรียน
ก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์  “ปิยมิตรรวมใจ”
ปีการศึกษา  2548
โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบ  2  จาก  สมศ.
ก่อสร้างอาคารศิลปะ  “ศิลปะอนันต์ภิรมย์”
บรรพชาสามเณร  149  รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
ปีการศึกษา  2549
ก่อสร้างอาคารพยาบาล  “เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา”
นิมนต์พระภิกษุเข้าสอนนักเรียนสัปดาห์ละ  1  คาบ/1  ห้องเรียน
ปีการศึกษา  2550 กำหนดวิสัยทัศน์  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ในปีการศึกษา  2550 – 2552  คือ
“มุ่งมั่นปลูกฝัง  คุณธรรมจริยธรรม  ตามแนววิถีพุทธ  สุดยอดวิชาการ”
  เริ่มโครงการ  ห้องเรียน  Hi – Tech  จำนวน  5  ห้อง
  นักเรียนทุกคนเข้าสอบธรรมศึกษา  ตรี  โท  เอก
ปีการศึกษา  2551
สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศส ตามมาตรฐานยุโรป 
นางสาวสมาพร  พงศ์รักษ์  ได้คะแนนเป็นลำดับที่  1  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรุงเทพมหานคร  เขต  2  ได้ที่  5  ของประเทศ  ได้รับเกียรติบัตร  Diplome  d’  etudes en  langue  francaise  (DELF  A2)  จากปารีส  ประเทศฝรั่งเศส  2  เมษายน  พ.ศ.2551
ได้รับโล่การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา  ปีการศึกษา  2549  มีนักเรียนสอบได้มาก
เป็นลำดับที่  8  ในส่วนกลาง  จากสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก วันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.2551
ได้รับโล่มาตรฐานการศึกษาดีเด่นด้านพลังงานตามโครงการ  คืนโลกสดใสลดใช้พลังงาน
ประจำปี  2551  ENERGY  MIND  AWARD  จากการไฟฟ้านคหลวง  วันที่  20 ธันวาคม
พ.ศ.2551
ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาประเภทที่  รุ่นที่  2  ที่มีผลงานดีเด่นห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันยอวาทีเนื่องในวันเอดส์โลก จากกองทัพอากาศ วันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ.2551
ปีการศึกษา  2552 โรงเรียนได้รับโล่ รางวัลผลงานดีเด่น การประกวดผลงานสถานศึกษาประเภทที่1 รุ่นที่ 2
ที่มีผลงานดีเด่น ประเภทห้องเรียนคุณภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
"เยาวชนไทย หยุดใช้ภาษาวิบัติ"
ปีการศึกษา  2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดอ่านร้อยแก้ว ระดับชั้น ม.ต้น ระดับประเทศ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ได้รับโล่เกียรติคุณ โครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์เฉลิมพระเกีย
  ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการระบบนิเทศการศึกษาภายในดีเ
  ได้รับรางวัลโล่เยาวชนดีเด่น การประกวดเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร โครงการประกายแก้ว
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดดนตรีสากลชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว RANGSIT COMPETITION
ปีการศึกษา  2561 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
- เด็กชายพงศ์ภรณ์ เครือแก้ว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง
- เด็กชายธิติกร กฤษดี การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง
- เด็กหญิงชฎาพร สหายา การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
- เด็กหญิงพศิกา ไชยเวช การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
- เด็กหญิงศิรประภา จันทะลาการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
- นายชินพัฒน์ โพธิ์ทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เหรียญทอง
- นางสาวปิยะฉัตร ศรีมี การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เหรียญทอง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ปี2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ภาคกลาง ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- นายบัณฑิต พิบูลย์ โครงงานเฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว เหรียญเงิน
- นางสาวทักษพร ศิริพันธุ์ โครงงานเฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว เหรียญเงิน
- นางสาววิปัศยา ทองบุญชู โครงงานเฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว เหรียญเงิน
ผลการทดสอบเคมีออสเตรเลีย การทดสอบเคมีระดับชาติครั้งที่ 21
- นางสาวชฎาวรรณ เสือศิริ เคมีระดับชาติ ระดับดี
- นายกิตติเทพ สุพรรณรัตน์ เคมีระดับชาติ ระดับดี
ปีการศึกษา  2562

นักเรียนสอบผ่านการทดสอบเคมีระดับชาติ Year Level 12 ระดับ High Distinction Australian National Chemistry Quiz
- นายวรนนท์  เลี้ยงสมบูรณ์

นักเรียนสอบผ่านการทดสอบเคมีระดับชาติ Year Level 12 ระดับ Distinction Australian National Chemistry Quiz
- นายชนะชัย กรีวุฒิ
- นายสรายุ อิ่มกำนัน
- นายจิรัฏิ แดงขาว
- นายวิทวัส จันทร์ฉาย
- นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมทอง
- นายธันยบูรณ์  อาภรณ์รัตน์
- นางสาวปิยะดา  ชมชื่น
- นางสาวอารียา ใจไส

นักเรียนสอบผ่านการทดสอบเคมีระดับชาติ Year Level 12 ระดับ Credit Distinction Australian National Chemistry Quiz
- นายณัฐดนัย  เอี่ยมทองแดง
- นางสาวชฎาวรรณ  เสือศิริ
- นางสาวพรธวัล  ช้างทอง
- นายไตรภพ  อักษรไชย
- นายปิยวัฒน์  พงษ์ปรีชา
- นายปิยะพันธุ์  กลิ่นไกล
- นางสาวพิมพ์ชนก  ทวีชีพ
- นายพลวัฒน์  องคเมลืองเมทนี
- นายภูวดล  คงอยู่
- นางสาวพิชชาภรณ์  ทองใบ
- นางสาวณัฐกานต์  ไกรณรงค์
- นางสาวฌญาณิณท์  ซาบัว
- นางสาวลลนา  ปวนสุรินทร์
- นางสาวนันทัชพร  นัยศิริ

นักเรียนสอบผ่านการทดสอบเคมีระดับชาติ Year Level 11 ระดับ Distinction Australian National Chemistry Quiz
- นายชยางกูร บัวแสง
- นางสาวนุชนาฎ สุริยันต์

นักเรียนสอบผ่านการทดสอบเคมีระดับชาติ Year Level 11 ระดับ Credit Australian National Chemistry Quiz
- นายปฏิวัติ จุรัมย์
- นางสาวณิชา พรมรักษ์
- นางสาวชญาดา ศรีชาย
- นางสาวสวรินทร์ ศรีบุญมา
- นางสาวอังเกตุ อินนอก
- นายคชา ตลับทอง
- นายคมสันต์ ก๋าปัญญา
- นายวัชรพงศ์ ทองหมู่
- นางสาววิภารัตน์ ชมพูจันทร์
- นายเมธาสิทธิ์ จิรสุทธิสันติ
- นางสาวอัจฉรียา แก้ววงษา
- นางสาวศศิกานต์ สารเสวก
- นางสาวชฎาพร สุขเจริญ
- นางสาวอิชญ์ญาดา พวงเงิน

เหรียญเงินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ม.1 – ม.3 สพฐ.
- เด็กหญิงสารินท์ สุทธสนธิ์
- เด็กหญิงเยาวพา สานุจิตร
- เด็กหญิงวรรณภา สวัสดิ์ชัย

รางวัลเหรียญทองแดง วงดนตรีประกวดขับขานประสานนท์อุปถัมภ์) ระดับชาติ
กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ม.4 - ม.6 สพฐ.

เหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพม.ปลาย อพวช.
- นางสาวพิชชาภรณ์ ทองใบ
- นางสาวปิยะฉัตร นาชัยดี
- นางสาววรินธรลดา ปิ่นเจริญ

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมด้านวิศวกรรม ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- นางสาวจิรพรรณ  รักษธรรม
- นางสาวณัฐกานต์  ไกรณรงค์
- นายปรเมษฐ์  ไทยบัณฑิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาธรรมะ วัดเวฬุวนาราม
- นายธันยบูรณ์อาภรณ์รัตน์
- นายปรเมษฐ์ไทยบัณฑิตย์

รางวัลชนะเลิศ ดนตรีต้านยาเสพติด โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
- เด็กชายณัฐนันท์ เดชเพชร
- นายจิรัฏิ   แดงขาว
- เด็กชายนพดล ศักดิ์ไชย
- เด็กชายภาวี เจริญสุข
- นายศิริพงษ์   มรเวก
- นายศักดิพัฒน์ ภู่นคร
- นายปฐมรัตน์ แตรชัย
- เด็กหญิงเบญญาภา ทรรพกาญจน์
- นางสาวณัฐชานันท์ วงศ์ประเสริฐ

รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
- น.ส.พัชรกาญจน์ ตั้งพลังกุล

รางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
- น.ส.สุพรรษา กาละพันธุ์

รางวัลชมเชย การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
- นายธีรภัทร์ สนองบุญ

เหรียญทองการสร้างคำศัพท์และเรียงประโยคศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
- น.ส.ภัคจิรา พาลารัตน์
- น.ส.ปาลิตา หวังเจริญ

เหรียญเงินการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
- นายชินพัฒน์ โพธิ์ทอง
- ณัฐณิชา ไตรสุทันธ์

เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่อ่าน
- น.ส.ชญาดา สมศรี
- น.ส.วรรณรัตถ พรหโมบล

เหรียญทองการแข่งขันเรียงความโครงการรักษ์ไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมสพม.2
- เด็กหญิงมนต์ลดา กาฬสินธุ์

เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อโครงการรักษ์ไทย
- เด็กหญิงสวรรค์วาด แพงไธสง

เหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อโครงการรักษ์ไทย
 - นางสาวชญาดา ผูกโพ

เหรียญทองแดงการแข่งขันเรียงความโครงการรักษ์ไทย
- นางสาววริยา แซ่อึ้ง

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข.ม.1 - ม.6 สพม.2
- เด็กหญิงรพินท์นิภา   ชูรี
- เด็กหญิงธนภรณ์   โขงจำปา
- เด็กหญิงศรุตา   อิ่มกำนัน
- เด็กหญิงปัญนิยตา   จันที
- เด็กหญิงนัชชา   ซุงชื่น
- เด็กหญิงธัญชนก   แก้วมะณี

เหรียญทองการแข่งขันประกวดมารยาทไทยม.1 – ม.3 สพม.2
- เด็กชายวรเมธทองดีศรีสวัสดิ์
- เด็กหญิงภัทรลภา ตาแหลม

เหรียญทองการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)
- เด็กชายรณกร พันทะศรี

เหรียญทองการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 สพม.2
- เด็กชายอชิรวิทย์ นาเงิน
- เด็กชายอภิมุข ไข่รอด

เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 สพม.2
- เด็กชายปัณณทัต บุตรพรม
- เด็กชายจรณินทร์ ศิลา
- เด็กชาย ณ ชนก แก้วดำ
- เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ลอบมณี
- เด็กหญิงฐิติวรดา สุขทองฤทัย

เหรียญทองการแข่งขันการแสดงตลก ม.1 -ม.6 สพม
- เด็กชายอดุลวิทย์ประคองสิน
- เด็กชายนิรวิทย์   ดวงจันทร์
- นายธันยบูรณ์   อาภรณ์รัตน์

เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
- เด็กชายภูมิพัฒน์ ขาวผ่อง

เหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
- เด็กหญิงศิรภัสสร นภากาศ

เหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1 – ม.3 สพม.2
- เด็กชายกฤษกร สวัสดิชัย
- เด็กชายภูมิพัฒน์ขาวผ่อง

เหรียญเงินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สพม.2
- เด็กหญิงศุภลักษณ์ เทพวัลย์ เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1 –3 สพม.2
- เด็กหญิงขวัญชีวา  สิงหาบุตร
- เด็กหญิงจุทาธัญญู  กิ่งรักถิรพูน
- เด็กหญิงทัชชกร  ผะคังคิว

เหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – 3 สพม.2
- เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุญเรือง
- เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญช่วย
- เด็กหญิงมนตร์ลดา  กาฬสินธุ์

เหรียญทองแดงการประกวดวงดนตรีสตริงม.1 - ม.3 สพม.2
- เด็กชายระพี   โทนเดี่ยว
- เด็กชายชัยราชย์   ทองอินทร์
- นางสาวพัณณิตา   แสงพงษ์
- เด็กชายสฤษฏ์พนธ์   พลายกุมพล
- เด็กชายธันยกร   ภารา
- เด็กชายนพดล​  ศักดิ์ไชย

เหรียญทองแดงการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ม.1 – 3 สพม.2
- เด็กหญิงภัทรวดี วัดสุข

เหรียญทองแดงการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1 – ม.3 สพม.2
- เด็กหญิงธณพร รูปสวย
- เด็กหญิงประภาสิริ พุ่มโอภาส

เหรียญทองการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ม.4 – ม.6 สพม.2
- นางสาวปิยาภัสร์ เย็นนุ่ม
- นางสาวชฎาพร สหายา
- นางสาวศิรประภา จันทะลา

เหรียญทองการประกวดโครงงานอาชีพ ม.4– ม.6 สพม.2
- นางสาววรรณพร เนียมนาค
- นางสาวกฤติกา กฤษณทรัพย์
- นางสาวออมทอง พราววิเชียร

เหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทไทยม.4 – ม.6 สพม.2
- นางสาวณิชาภัทร  งามคณะ
- นายภรภัทร  บุญญฤทธิ์

เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (StoryTelling) ม.4-ม.6 สพม.2
- นางสาวนวพร บางแก้ว

เหรียญทอง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น สพม.2
- นายธีรภัทร์ สนองคุณ
- นางสาวสุพรรษา กาละพันธุ์

เหรียญทองการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 – 6 สพม.2
- นายนิภาส พิบูลย์พัฒนวงษ์

เหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) สพม.2
- นางสาวสายใจ บุญวิเศษ

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงม.4 - ม.6  สพม.2
- นางสาวภัทรนันท์ จารัตน์

เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4 - ม.6 สพม.2
- นางสาวจินณภาแย้มโสภี
- นางสาวพรฐิตา ทองกรุง
- นางสาวทุติยา กาฬสินธุ์
- นางสาวปภาวรินทร์ สนส่ง
- นางสาวกิตติมา ระวาดชัย
- นางสาวดลพร สิงห์ทอง

เหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.4 - ม.6 สพม.2
- นางสาวพจนา   ดาววิชัย
- นางสาวอรัญญา   วงษ์สังข์ทอง
- นางสาวธัญธร   ทัยระพันธ์
- นางสาวศรัณยา   ภารา
- นางสาวอิชย์ญาดา  พวงเงิน 
- นางสาวศศินี   ฉิมจีน
- นางสาวอัจฉรียา   แก้ววงษา

เหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวจิรพรรณ  รักษธรรม
- นางสาวณัฐกานต์  ไกรณรงค์
- นายปรเมษฐ์  ไทยบัณฑิต

เหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 –6 สพม.2
- นายราชพฤกษ์  หงส์ทอง
- นางสาวลภิสา  อรุณศิวกุล
- นางสาวอารียา  ใจใส

เหรียญเงินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 สพม.2
- นางสาวภาวินี หงส์ทอง

เหรียญเงินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น สพม.2
- นายณัฐวัฒน์ เธียรประกอบ
- นางสาวพลอยรุ้ง พันธุ์เสงี่ยม

เหรียญเงินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 สพม.2
- นายชินพัฒน์ โพธิ์ทอง
- น.ส.ธนัทชา กอบชัยณรงค์

เหรียญเงินการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-6 สพม.2
- นายชาคริต ทองอร่าม
- น.ส.รัชตา พูนพัด
- น.ส.วรรณรัตถ พรหโมบล
- นายสุกฤต ผิวอ่อน
- น.ส.ธัญยเรสจิตต์ สมานภักดี

เหรียญเงินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4 -6 สพม.2
- นางสาวพัชรพร ตั้งจิตรบำรุงพงษ์

เหรียญเงินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวณัฐธิดา โกรา

เหรียญทองแดงการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น สพม.2
- นายเอกพงศ์ แก้วทองสกุล
- นางสาวสมัญญา ชนะสงคราม
- นางสาวธนาภา อุทะกะ
- นางสาววณิชชา ภพรัตน์
- นางสาวธนาภรณ์ เอี่ยมประชา

เหรียญทองแดงการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 สพม.2
- น.ส.คณิศร ขันทอง
- น.ส.ปิยะฉัตร ศรีมี

เหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวชฎาวรรณ เสือศิริ
- นางสาวชยพัทธิ์ มามาก
- นายธันยบูรณ์ อาภรณ์รัตน์

เหรียญทองแดงการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สพม.2 ม.4 – 6
- นางสาวชลธิดา  อังคนิตย์
- นางสาวณัฐชยา  โกรา
- นางสาวนริสรา  สุขขี

เหรียญทองแดงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวฌญาณิณท์ ซาบัว
- นางสาวเกศราภรณ์  มุขมณเฑียร

เหรียญทองแดงการประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวญาดา ผูกโพธิ์

เหรียญทองแดงการประกวดวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวชฎาวรรณ เสือสิริ

เหรียญทองแดงการประกวดพินิจวรรณคดี ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวเกดศญาณี ยอดเกศ