ผลงานและรางวัลที่ภูมิใจ ปีการศึกษา 2566

ผลงานและรางวัลที่ภูมิใจของสถานศึกษา

ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ระดับ AA

ผลงานและรางวัลที่ภูมิใจของผู้บริหารสถานศึกษา


ดร.วีระชัย บุญอยู่
รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
รางวัลต้นกล้าแห่งความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สาขาผู้บริหารดีเด่น มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
รางวัลเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


นางกุลวดี วิมะลิน
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2


นางสาวเรณุกา  มีสข นางศุภมาส  จันทร์พงษ์ นางกุลวดี วิมะล   นายสุทธิศักดิ์  นันทวิทย์
รางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)


นายสุทธิศักดิ์  นันทวิทย์
รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ผลงานและรางวัลที่ภูมิใจของครู

นายอนุพันธุ์  ปานนิ่ม
รางวัลเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร
รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2


นางศศิรินทร์ ขันติวรพันธุ์
รางวัลครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ


นางสาวพิชรินทร์  ช่วยเพ็ญ      นางสาวสุพาวรรณ   ฤดีกุลรังสี
รางวัลรองชนะเลิศ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2


รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2


นางศรินรัตน์ กิตติพิชญอัมพร   นางสาวปภาดา เย็นทรัพย์
รางวัล เหรียญเงิน การออกแบบInfographic หัวข้อ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ผลงานและรางวัลที่ภูมิใจของนักเรียน