ปีการศึกษา 2565
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022
นางสาวอิงฟ้า  วราหะ
ปีการศึกษา 2564
รางวัลที่ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (Concours de saynète) ระดับประเทศ
- นายชิษณุพงศ์ ไข่กิ่ง
- นายปัณณทัต บุตรพรม
- นางสาววริยา เชื้อเจริญ
- นางสาวปาริชาติ สมนึ้ง 
ผ่านการทดสอบความรู้ทางเคมีนานาชาติ ระดับ Year 11level : Distinction   Royal Australian Chemical Institute’s ICQ.
- นางสาวมนตร์ลดา  กาฬสินธุ์ 
- นายสรวิศ เเซ่อึ้ง 
ผ่านการทดสอบความรู้ทางเคมีนานาชาติ Year 11 level : Credit  Royal Australian Chemical Institute’s ICQ.
- นางสาวณญาณัฐ  ฤกษ์ธานี 
- นางสาวกาญจนา  บุญมี 
- นางสาวศรุตา  อิ่มกำนัน 
- นางสาวศิริลักษณ์  ดาหาร 
- นางสาวณิฌาธร  ทองเรือง 
- นางสาวพิชญธิดา  วาสี 
- นางสาววรางคณา  วงค์ตาเขียว 
ผ่านการทดสอบความรู้ทางเคมีนานาชาติ Year 12 level : Credit  Royal Australian Chemical Institute’s ICQ.
- นางสาวณัฐชยา โกรา
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคลิปวิดีโอ “รีวิวของดีประจำจังหวัด”   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- นายวชิรรุจน์ วงษ์วัฒนะตระกูล
-
นายพัทธดนย์ จันทร
รางวัลที่ 3 ประกวดคลิปวีดีโอสั้น โครงการค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภค    กรมการค้าภายใน
- นางสาวพัณณิตา  แสงพงษ์
- นางสาวสุดารัตน์ นามชุ่ม
รางวัลชมเชย ประกวดคลิปวีดีโอสั้น   โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค     กรมการค้าภายใน
- นายเดชสิทธิ์ กรรณา
- นายอมรเศรษฐ์ ธนาปรีชาศิร
รองชนะเลิศอันดับ2แต่งคำคมประกอบภาพ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- นางสาวธนิศา จันทร์สุคนธ์
รองชนะเลิศ เขียนบทความ โรงเรียนรักษาดินแดง
- นายกัลยทรรศ์ จ้อยฟอง

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
- นายวีระชัย  บุญอยู่

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- นายวีระชัย  บุญอยู่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
- นายสุทธิศักดิ์  นันทวิทย์
- นางสาวอรอนงค์  นครเขต
- นางกุลวดี  วิมะลิน
- นายอนุพงศ์  สุวรรณโชติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
- นายสุทธิศักดิ์  นันทวิทย์
- นางสาวอรอนงค์  นครเขต
- นางกุลวดี  วิมะลิน
- นายอนุพงศ์  สุวรรณโชติ
รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
- นายสุทธิศักดิ์  นันทวิทย์
- นางสาวอรอนงค์  นครเขต
- นางกุลวดี  วิมะลิน
- นายอนุพงศ์  สุวรรณโชติ
ครูผู้ทรงคุณค่า คุรุสภา
- นางสุทธิศรี สมิตเวช
คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2
- นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ
- นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี
-นางสาวปภาวดี สบายจิต
- นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย
- นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง
- นางสาวนิศารัตน์  เผ่ากันทรากร
- นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ
- นางสาวอมรวดี ทัพช่างไม้
- นายชรินทร์    กรวยสวัสดิ์
- นางสาวพิชญากร  ชัยฤกษ์
- นางสาวหทัยทิพย์  จันทวงศ์
- นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ
- นางสาวชุติมา อยู่ยง
ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
- นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ
- นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี
-นางสาวปภาวดี สบายจิต
- นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย
- นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ
- นางสาวอมรวดี ทัพช่างไม้
- นางสาวพิชญากร  ชัยฤกษ์
- นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ
- นางสาวชุติมา อยู่ยง
- นายอนันต์ชัย  คติธรรม์กุล
- นางสาวเสาวณีย์ ไม่เศร้า
- นางสาวปิยธิดา สะใบ
- นายพิทักษ์ชัย แก้วพิทักษ์
- นางสาวพีชนิกา จิตรมา
- นางสาวนฤมล  ธรรมไชย
รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 สหวิทยาเขตวิภาวดี
- นายปฏิวัติ สุภาษี
รางวัลชมเชยการประพันธ์เพลง มูลนิธิกาญจนบารมี
- นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์
ศิลปินร่วมสร้างสรรค์ผลงานในโครงการ “ฝากงานศิลป์ ไว้บนแผ่นดินแม่โจ้” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- นายธนชัย  นิลพันธ์
ครูในดวงใจศิษย์   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
- นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย
ครูผู้สร้างความดีในวิชาชีพ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
- นายมารุต ศักดิ์แสงวิจิตร
- นางศศิรินทร์ ขันติวรพันธุ์
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2563
รางวัล ผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญเงิน ACADEMIC WAR งานแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ครั้งที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวดวิชาชีววิทยา โดย TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายรัชชานนท์        วีรชีวิน
รางวัล ผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญทองแดง ACADEMIC WAR งานแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ครั้งที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวดวิชาฟิสิกส์ โดย TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นางสาวภาวินีย์       รัชฎาเมธีพัฒ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการรณรงค์ เผ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 โดยสำนักงานเขตพื้นการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
- เด็กหญิงกัลย์ณารักษ์   อยู่รัก
ปีการศึกษา 2562
นักเรียนสอบผ่านการทดสอบเคมีระดับชาติ Year Level 12 ระดับ High Distinction Australian National Chemistry Quiz
- นายวรนนท์  เลี้ยงสมบุรณ์
นักเรียนสอบผ่านการทดสอบเคมีระดับชาติ Year Level 12 ระดับ Distinction Australian National Chemistry Quiz
- นายชนะชัย กรีวุฒิ
- นายสรายุ อิ่มกำนัน
- นายจิรัฏิ แดงขาว
- นายวิทวัส จันทร์ฉาย
- นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมทอง
- นายธันยบูรณ์  อาภรณ์รัตน์
- นางสาวปิยะดา  ชมชื่น
- นางสาวอารียา ใจไส
นักเรียนสอบผ่านการทดสอบเคมีระดับชาติ Year Level 12 ระดับ Credit Distinction Australian National Chemistry Quiz
- นายณัฐดนัย  เอี่ยมทองแดง
- นางสาวชฎาวรรณ  เสือศิริ
- นางสาวพรธวัล  ช้างทอง
- นายไตรภพ  อักษรไชย
- นายปิยวัฒน์  พงษ์ปรีชา
- นายปิยะพันธุ์  กลิ่นไกล
- นางสาวพิมพ์ชนก  ทวีชีพ
- นายพลวัฒน์  องคเมลืองเมทนี
- นายภูวดล  คงอยู่
- นางสาวพิชชาภรณ์  ทองใบ
- นางสาวณัฐกานต์  ไกรณรงค์
- นางสาวฌญาณิณท์  ซาบัว
- นางสาวลลนา  ปวนสุรินทร์
- นางสาวนันทัชพร  นัย
ศิ
นักเรียนสอบผ่านการทดสอบเคมีระดับชาติ Year Level 11 ระดับ Distinction Australian National Chemistry Quiz
- นายชยางกูร บัวแสง
- นางสาวนุชนาฎ สุริยัน
นักเรียนสอบผ่านการทดสอบเคมีระดับชาติ Year Level 11 ระดับ Credit Australian National Chemistry Quiz
- นายปฏิวัติ จุรัมย์
- นางสาวณิชา พรมรักษ์
- นางสาวชญาดา ศรีชาย
- นางสาวสวรินทร์ ศรีบุญมา
- นางสาวอังเกตุ อินนอก
- นายคชา ตลับทอง
- นายคมสันต์ ก๋าปัญญา
- นายวัชรพงศ์ ทองหมู่
- นางสาววิภารัตน์ ชมพูจันทร์
- นายเมธาสิทธิ์ จิรสุทธิสันติ
- นางสาวอัจฉรียา แก้ววงษา
- นางสาวศศิกานต์ สารเสวก
- นางสาวชฎาพร สุขเจริญ
- นางสาวอิชญ์ญาดา พวงเงิน

เหรียญเงินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ม.1 – ม.3 สพฐ.
- เด็กหญิงสารินท์ สุทธสนธิ์
- เด็กหญิงเยาวพา สานุจิตร
- เด็กหญิงวรรณภา สวัสดิ์ชัย
รางวัลเหรียญทองแดง วงดนตรีประกวดขับขานประสานนท์อุปถัมภ์) ระดับชาติ
กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ม.4 - ม.6 สพฐ.
เหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพม.ปลาย อพวช.
- นางสาวพิชชาภรณ์ ทองใบ
- นางสาวปิยะฉัตร นาชัยดี
- นางสาววรินธรลดา ปิ่นเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมด้านวิศวกรรม ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- นางสาวจิรพรรณ  รักษธรรม
- นางสาวณัฐกานต์  ไกรณรงค์
- นายปรเมษฐ์  ไทยบัณฑิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาธรรมะ วัดเวฬุวนารา
- นายธันยบูรณ์อาภรณ์รัตน์
- นายปรเมษฐ์ไทยบัณฑิตย์
รางวัลชนะเลิศ ดนตรีต้านยาเสพติด โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
- เด็กชายณัฐนันท์ เดชเพชร
- นายจิรัฏิ   แดงขาว
- เด็กชายนพดล ศักดิ์ไชย
- เด็กชายภาวี เจริญสุข
- นายศิริพงษ์   มรเวก
- นายศักดิพัฒน์ ภู่นคร
- นายปฐมรัตน์ แตรชัย
- เด็กหญิงเบญญาภา ทรรพกาญจน์
- นางสาวณัฐชานันท์ วงศ์ประเสริฐ

รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
- น.ส.พัชรกาญจน์ ตั้งพลังกุล
รางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
- น.ส.สุพรรษา กาละพันธุ์
รางวัลชมเชย การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
- นายธีรภัทร์ สนองบุญ
เหรียญทองการสร้างคำศัพท์และเรียงประโยคศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
- น.ส.ภัคจิรา พาลารัตน์
- น.ส.ปาลิตา หวังเจริญ

เหรียญเงินการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
- นายชินพัฒน์ โพธิ์ทอง
- ณัฐณิชา ไตรสุทันธ์

เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่อ่าน
- น.ส.ชญาดา สมศรี
- น.ส.วรรณรัตถ พรหโมบล

เหรียญทองการแข่งขันเรียงความโครงการรักษ์ไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมสพม.2
- เด็กหญิงมนต์ลดา กาฬสินธุ์
เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อโครงการรักษ์ไทย
- เด็กหญิงสวรรค์วาด แพงไธสง
เหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อโครงการรักษ์ไทย
- นางสาวชญาดา ผูกโพ
เหรียญทองแดงการแข่งขันเรียงความโครงการรักษ์ไทย
- นางสาววริยา แซ่อึ้ง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข.ม.1 - ม.6 สพม.2
- เด็กหญิงรพินท์นิภา   ชูรี
- เด็กหญิงธนภรณ์   โขงจำปา
- เด็กหญิงศรุตา   อิ่มกำนัน
- เด็กหญิงปัญนิยตา   จันที
- เด็กหญิงนัชชา   ซุงชื่น
- เด็กหญิงธัญชนก   แก้วมะ
ณี

เหรียญทองการแข่งขันประกวดมารยาทไทยม.1 – ม.3 สพม.2
- เด็กชายวรเมธทองดีศรีสวัสดิ์
- เด็กหญิงภัทรลภา ตาแหลม

เหรียญทองการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)
- เด็กชายรณกร พันทะศรี
เหรียญทองการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 สพม.2
- เด็กชายอชิรวิทย์ นาเงิน
- เด็กชายอภิมุข ไข่รอด

เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 สพม.2
- เด็กชายปัณณทัต บุตรพรม
- เด็กชายจรณินทร์ ศิลา
- เด็กชาย ณ ชนก แก้วดำ
- เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ลอบมณี
- เด็กหญิงฐิติวรดา สุขทองฤทัย

เหรียญทองการแข่งขันการแสดงตลก ม.1 -ม.6 สพม
- เด็กชายอดุลวิทย์ประคองสิน
- เด็กชายนิรวิทย์   ดวงจันทร์
- นายธันยบูรณ์   อาภรณ์รัตน์
เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
- เด็กชายภูมิพัฒน์ ขาวผ่อง
เหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
- เด็กหญิงศิรภัสสร นภากาศ
เหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1 – ม.3 สพม.2
- เด็กชายกฤษกร สวัสดิชัย
- เด็กชายภูมิพัฒน์ขาวผ่อง
เหรียญเงินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สพม.2
- เด็กหญิงศุภลักษณ์ เทพวัลย์ เขตพื้นที่การศึกษา
เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1 –3 สพม.2
- เด็กหญิงขวัญชีวา  สิงหาบุตร
- เด็กหญิงจุทาธัญญู  กิ่งรักถิรพูน
- เด็กหญิงทัชชกร  ผะคังคิว
เหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – 3 สพม.2
- เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุญเรือง
- เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญช่วย
- เด็กหญิงมนตร์ลดา  กาฬสินธุ์
เหรียญทองแดงการประกวดวงดนตรีสตริงม.1 - ม.3 สพม.2
- เด็กชายระพี   โทนเดี่ยว
- เด็กชายชัยราชย์   ทองอินทร์
- นางสาวพัณณิตา   แสงพงษ์
- เด็กชายสฤษฏ์พนธ์   พลายกุมพล
- เด็กชายธันยกร   ภารา
- เด็กชายนพดล​  ศักดิ์ไชย
เหรียญทองแดงการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ม.1 – 3 สพม.2
- เด็กหญิงภัทรวดี วัดสุข
เหรียญทองแดงการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1 – ม.3 สพม.2
- เด็กหญิงธณพร รูปสวย
- เด็กหญิงประภาสิริ พุ่มโอภาส
เหรียญทองการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ม.4 – ม.6 สพม.2
- นางสาวปิยาภัสร์ เย็นนุ่ม
- นางสาวชฎาพร สหายา
- นางสาวศิรประภา จันทะลา
เหรียญทองการประกวดโครงงานอาชีพ ม.4– ม.6 สพม.2
- นางสาววรรณพร เนียมนาค
- นางสาวกฤติกา กฤษณทรัพย์
- นางสาวออมทอง พราววิเชียร
เหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทไทยม.4 – ม.6 สพม.2
- นางสาวณิชาภัทร  งามคณะ
- นายภรภัทร  บุญญฤทธิ์
เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (StoryTelling) ม.4-ม.6 สพม.2
- นางสาวนวพร บางแก้ว
เหรียญทอง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น สพม.2
- นายธีรภัทร์ สนองคุณ
- นางสาวสุพรรษา กาละพันธุ์
เหรียญทองการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 – 6 สพม.2
- นายนิภาส พิบูลย์พัฒนวงษ์
เหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) สพม.2
- นางสาวสายใจ บุญวิเศษ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงม.4 - ม.6  สพม.2
- นางสาวภัทรนันท์ จารัตน์
เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4 - ม.6 สพม.2
- นางสาวจินณภาแย้มโสภี
- นางสาวพรฐิตา ทองกรุง
- นางสาวทุติยา กาฬสินธุ์
- นางสาวปภาวรินทร์ สนส่ง
- นางสาวกิตติมา ระวาดชัย
- นางสาวดลพร สิงห์ทอง
เหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.4 - ม.6 สพม.2
- นางสาวพจนา   ดาววิชัย
- นางสาวอรัญญา   วงษ์สังข์ทอง
- นางสาวธัญธร   ทัยระพันธ์
- นางสาวศรัณยา   ภารา
- นางสาวอิชย์ญาดา  พวงเงิน 
- นางสาวศศินี   ฉิมจีน
- นางสาวอัจฉรียา   แก้ววงษา
เหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวจิรพรรณ  รักษธรรม
- นางสาวณัฐกานต์  ไกรณรงค์
- นายปรเมษฐ์  ไทยบัณฑิต
เหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 –6 สพม.2
- นายราชพฤกษ์  หงส์ทอง
- นางสาวลภิสา  อรุณศิวกุล
- นางสาวอารียา  ใจใส
เหรียญเงินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 สพม.2
- นางสาวภาวินี หงส์ทอง
เหรียญเงินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น สพม.2
- นายณัฐวัฒน์ เธียรประกอบ
- นางสาวพลอยรุ้ง พันธุ์เสงี่ยม
เหรียญเงินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 สพม.2
- นายชินพัฒน์ โพธิ์ทอง
- น.ส.ธนัทชา กอบชัยณรงค์
เหรียญเงินการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-6 สพม.2
- นายชาคริต ทองอร่าม
- น.ส.รัชตา พูนพัด
- น.ส.วรรณรัตถ พรหโมบล
- นายสุกฤต ผิวอ่อน
- น.ส.ธัญยเรสจิตต์ สมานภักดี
เหรียญเงินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4 -6 สพม.2
- นางสาวพัชรพร ตั้งจิตรบำรุงพงษ์
เหรียญเงินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวณัฐธิดา โกรา
เหรียญทองแดงการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น สพม.2
- นายเอกพงศ์ แก้วทองสกุล
- นางสาวสมัญญา ชนะสงคราม
- นางสาวธนาภา อุทะกะ
- นางสาววณิชชา ภพรัตน์
- นางสาวธนาภรณ์ เอี่ยมประชา
เหรียญทองแดงการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 สพม.2
- น.ส.คณิศร ขันทอง
- น.ส.ปิยะฉัตร ศรีมี
เหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวชฎาวรรณ เสือศิริ
- นางสาวชยพัทธิ์ มามาก
- นายธันยบูรณ์ อาภรณ์รัตน์
เหรียญทองแดงการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สพม.2 ม.4 – 6
- นางสาวชลธิดา  อังคนิตย์
- นางสาวณัฐชยา  โกรา
- นางสาวนริสรา  สุขขี
เหรียญทองแดงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวฌญาณิณท์ ซาบัว
- นางสาวเกศราภรณ์  มุขมณเฑียร
เหรียญทองแดงการประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวญาดา ผูกโพธิ์
เหรียญทองแดงการประกวดวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวชฎาวรรณ เสือสิริ
  เหรียญทองแดงการประกวดพินิจวรรณคดี ม.4 – 6 สพม.2
- นางสาวเกดศญาณี ยอดเกศ
ปีการศึกษา 2561
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
- เด็กชายพงศ์ภรณ์ เครือแก้ว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง
- เด็กชายธิติกร กฤษดี การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง
- เด็กหญิงชฎาพร สหายา การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
- เด็กหญิงพศิกา ไชยเวช การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
- เด็กหญิงศิรประภา จันทะลาการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
- นายชินพัฒน์ โพธิ์ทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เหรียญทอง
- นางสาวปิยะฉัตร ศรีมี การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เหรีย
ญทอง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ปี2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ภาคกลาง ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- นายบัณฑิต พิบูลย์ โครงงานเฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว เหรียญเงิน
- นางสาวทักษพร ศิริพันธุ์ โครงงานเฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว เหรียญเงิน
- นางสาววิปัศยา ทองบุญชู โครงงานเฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว เหรียญเงิน
ผลการทดสอบเคมีออสเตรเลีย การทดสอบเคมีระดับชาติครั้งที่ 21
- นางสาวชฎาวรรณ เสือศิริ เคมีระดับชาติ ระดับดี
- นายกิตติเทพ สุพรรณรัตน์ เคมีระดับชาติ