นางประนอม  มีตาษ

นายธนิตศักดิ์    โชตน์สุทธิพง

นางสาวปภาดา เย็นทรัพย์

นางสาวขวัญฤดี  อินทพัฒน์

ว่าที่ ร.ต.หญิง นิตยา   ชนะคำ

นางสาวชนิดา   เกิดนวน

นางสาวสุรัสวดี    สุภะคุต

นายธชรัฐ  กงแก้ว

นางสาวสุรีพร รัตนสังข

นางสาวอภิญญา สารสิมมา
   
 

นายฉลวย  กล่ำศรี

นายสมาน  เดชเพชร

นายรัก แกมนิล

นายพนมชัย  สุวรรณพฤกษ์

นายทรงภพ แซ่อึ้ง

นายสมศักดิ์ นิ่มนวล

นายสุปัญญา สุริยวงศ์

นายประเสริฐ ตุ้มเลี้ยง
 

นางพัชรินทร์ กุ้ยประเสริฐ

นางสนอง ชาญอำพลเดช

นางอนงค์ เอี่ยมละออ

นางสมปองแสนสบาย

นางสาวภูษณิศา พงศภัคสิ

นางมาลัยโนรีพันธ์

นางอังคณาดีพรหม