ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุรพันธ์ วัฒนานันท์
นายกสมาคมผู้ปกครอง และครู
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
นายพิชัย นิธิวาสิน
ประธานมูลนิธิโรงเรียนสีกันฯ
ฮั่วกี่เปเปอร์อนุสรณ์

ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ประธานชมรมศิษย์เก่า