27 ก.พ. - 3 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่2/2559
9 มี.ค. 60 - ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0, ร, มส และ มผ
- ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบ/ยื่นคำร้องขอจบหลักสูตร
9 - 13 มี.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
20 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
20 - 23 มี.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
25 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
31 มี.ค. 60

- นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับประกาศนียบัตร
- นักเรียน ม.1 - ม.6 รับ ปพ.6
- ปิดภาคเรียนที่2/2559