การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ
.
7 ก.ค. 58
ค่ายพุทธธรรม ม.6
9 ก.ค. 58
ค่ายพุทธธรรม ม.3
20,22 ก.ค. 58
สอบกลางภาคเรียนที่1/2558 ระดับชั้น ม.1
20, 22 ก.ค. 58
สอบกลางภาคเรียนที่1/2558 ระดับชั้น ม.2
22, 24 ก.ค. 58
สอบกลางภาคเรียนที่1/2558 ระดับชั้น ม.3
21, 23 ก.ค. 58
สอบกลางภาคเรียนที่1/2558 ระดับชั้น ม.4
20, 21, 23 ก.ค. 58
สอบกลางภาคเรียนที่1/2558 ระดับชั้น ม.5
21, 23, 24 ก.ค. 58
สอบกลางภาคเรียนที่1/2558 ระดับชั้น ม.6
ก.ค. 58

 

นิทรรศน์สีกันฯ    
ทำบุญตักบาตร
มอบของขวัญวันเด็ก
วันพ่อแห่งชาติ
อินทนิลเกมส์ 2014