1-11 เม.ย. 57
นักเรียนไม่ผ่านเรียนซ้ำรายวิชา
1-11 เม.ย. 57
English Summer Camp
21-25 เม.ย. 57
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 2,3,5,6
28 เม.ย-2 พ.ค. 57
เรียนปรับพื้นฐาน ม. 1 และ ม. 4
3 พ.ค.57
ประชุมผู้ปกครอง รับเงินบำรุงการศึกษา เช้า ม. 1และ ม.4 บ่าย ม. 2และ ม. 5
4 พ.ค.57
ประชุมผู้ปกครอง รับเงินบำรุงการศึกษา เช้า ม. 3 และ ม. 6
12-13 พ.ค. 57
ค่ายอัตลักษณ์/ปฐมนิเทศ ม. 1 และ ม.4
15 พ.ค. 57
เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
งานราตรีสีกันฯ 2014 วันประกาศเกียรติคุณ คนดีสีกันฯ
กีฬาสหวิทยาเขตวิภาวดี
ครั้งที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้ช่วย
ครู คศ.1
อินทนิลเกมส์ 2013 สีสัน อินทนิลเกมส์ 2013
พิธีถวายพระพร
เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
มุทิตาคารวะ 56
20ก.ย.56