วันที่ 18-22 เม.ย. 59
รับนักเรียนชั้นเคลื่อน ม.2, 3, 5 และ 6 ยื่นใบสมัครที่ห้องทะเบียนวัดผล

 

พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันพ่อ    กิจกรรม
วันลอยกระทง
  
กีฬาภายใน
"อินทนิลเกมส์ 2015"
26 พ.ย.2558
 
กีฬาภายใน
"อินทนิลเกมส์ 2015"
27 พ.ย.2558
กิจกรรมวันแม่ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ