วันที่ 4 ก.ค. 59
กิจกรรมเผากิเลส
วันที่ 7 ก.ค. 59
วันทานาบาตะ
วันที่ 11-15 ก.ค. 59
สอบนอกตาราง
วันที่ 13 ก.ค. 59
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
วันที่ 14 ก.ค. 59
หล่อเทียนพรรษา
วันที่ 15 ก.ค. 59
แห่เทียนพรรษา
วันที่ 25-29 ก.ค. 59
สอบกลางภาค
วันที่ 24 ก.ค. 59
กิจกรรมทำบุญแด่ปู่เทียน
วันที่ 29 ก.ค. 59
วันภาษาไทย

 

กิจกรรมไหว้ครู

พิธีประดับเข็ม
เสมาธรรมจักร

กิจกรรม
วันสิ่งแวดล้อม

ค่ายอัตลักษณ์
พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันพ่อ   กิจกรรม
วันลอยกระทง