วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าหลัก

นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ

หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวพรพิมล ติบรรณ์

นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี

นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง

นางสาวปภาวดี สบายดี

นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย

นางสาวอัจฉราภรณ์ พรมธิดา

นายธีรยุทธ รื่นวุฒิ

นางรัชดาพร บุญมี

นางสาวปุญญิศา ใจน้อย

นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง

นางสาวพรรณราย ยาสมุทร์