วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าหลัก

นางสาวพรพิมล ติบรรณ์
หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางศศิกาญจน์ แก้วคำ

นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ

นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี

นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง

นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย

นางสาวอัจฉราภรณ์ พรมธิดา

นายธีรยุทธ รื่นวุฒิ

นางรัชดาพร บุญมี

นางสาวปุญญิศา ใจน้อย

นางสาวปภาวดี สบายดี

นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง

นางสาวพรรณราย ยาสมุทร์