วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เมนูหลัก

นางสาวพรพิมล ติบรรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ


นางศศิกาญจน์ แก้วคำ

นางสาวเปรมิกา  มงคลยุทธ

นายธีรยุทธ   รื่นวุฒ

นางสาวพลูศรี ใหม่เจริญ

นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี

นางมุกดา อันศิริ

นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง

นางสาวอัจฉราภรณ์ พรมธิดา

นางสาวรัชดาพร บุญมี

นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย

นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง

นางสาวอารยา มั่นศักดิ์

นางสาวพรรณราย ยาสมุทร์