วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าหลัก

นางสุธารัตน์ สียางนอก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายขิง ขอพึ่ง

นางสาวอมรวดี ทัพช่างไม้

นางสาวปิยมาศ เย็นกลม

นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ

ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฑาพรรณ กินามณีย์

นายวิทวัส  ชูจิตร

นายภัทรศักดิ์ สินทระ

นายกวิน รอดแก้ว

นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ