วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เมนูหลัก

นายขิง ขอพึ่ง
รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางสาวอุษา อินทรพัฒน์

นางสาวปิยมาศ เย็นกลม

นางสาวภัคชนัญ  ศรีจ๊ะ

นางสาวอมรวดี  ทัพช่างไม้

 นางสุธารัตน์  สียางนอก

นายวิทวัส  ชูจิตร

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
จุฑาพรรณ  กินามณีย


นางสาวกานต์มณี  ปัทนาถา