รายวิชาการสื่อสารและนำเสนอ รหัสวิชา I20202
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดให้ความหมายของคำว่าโครงงานได้ถูกต้อง
   วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบตามขั้นตอน
   กระบวนการใช้งบประมาณ
   วิธีการดำเนินงานแบบไม่ได้วางแบบแผน
   กระบวนการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น

ข้อที่ 2)
การวางแผนเพื่อเขียนโครงงานควรเริ่มจากข้อใด
   ชื่อหัวข้อโครงงาน
   ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
   ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
   วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

ข้อที่ 3)
ความสำคัญของโครงงานข้อใดไม่ถูกต้อง
   การปฏิบัติงานชัดเจน
   สร้างอคติต่อบุคคลภายในหน่วยงาน
   การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   ลดความขัดแย้งและความซ้ำซ้อนในหน้าที่

ข้อที่ 4)
ข้อใดกล่าวถึงส่วนประกอบของโครงได้ถูกต้อง
   ส่วนนำ ส่วนขยาย สรุป
   ส่วนต้น ส่วนกลาง ส่วนท้าย
   ส่วนนำ ส่วนเนื้อความ ส่วนขาย
   ส่วนเนื้อความ ส่วนขยาย ส่วนท้าย

ข้อที่ 5)
ขั้นตอนการทำโครงงานข้อใดเรียงลำดับถูกต้อง
   การคิดและการเลือกหัวเรื่อง การวางแผน การดำเนินงาน การเขียนรายงาน การนำเสนอ
   การคิดและการเลือกหัวเรื่อง การวางแผน การเขียนรายงาน การดำเนินงาน การนำเสนอ
   การวางแผน การคิดและการเลือกหัวเรื่อง การดำเนินงาน การเขียนรายงาน การนำเสนอ
   การวางแผน การคิดและการเลือกหัวเรื่อง การเขียนรายงาน การดำเนินงาน การนำเสนอ

ข้อที่ 6)
เมื่อเลือกหัวเรื่องที่เหมาะสมได้แล้วขั้นตอนต่อไปควรทำตามข้อใด
   การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
   การเรียบเรียงการทำรายงาน
   กำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่อง
   เขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ข้อที่ 7)
การเสนอผลงานทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อประเภทโครงงานข้อใดไม่ถูกต้อง
   การแสดงบทบาทสมมุติ
   การใช้งบประมาณจ้างหน่วยงานต่างๆทำ
   การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงาน
   การจัดแสดงและการอธิบายด้วยคำพูด

ข้อที่ 8)
การวางแผนการทำโครงงานข้อใดไม่ถูกต้อง
   การวางแผนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ
   การวางแผนจะสามารถรู้แหล่งค้นคว้าและรู้งบประมาณการใช้จ่าย
   การวางแผนสามารถทราบถึงจุดประสงค์เรื่องที่ทำและทราบถึงขอบเขตได้
   ารวางแผนจะทำโครงงานเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องนำเสนอให้ใครทราบงานก่อน

ข้อที่ 9)
การเขียนรายงานโครงงานควรใช้ภาษาเขียนแบบใด
   การเขียนโครงงานควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายและตรงประเด็น
   การเขียนโครงงานควรใช้ภาษาแบบเป็นกันเองตามความเข้าใจของผู้จัดทำ
   การเขียนโครงงานควรใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้อ่านติดตาม
   การเขียนโครงงานควรใช้ทั้งรูปภาพและวัสดุจริงมาเป็นส่วนประกอบของการเขียนรายงาน

ข้อที่ 10)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียบเรียงรายงาน
   เรียบเรียงข้อมูลตามความสนใจอะไรมาก่อนก็ได้ทำตามสิ่งที่วางไว้
   สำคัญที่สุดคือต้องคัดลอกผลงานผู้อื่นมาเรียงเป็นผลงานของตัวเองต้องขอบคุณเขาด้วย
   เมื่อจำเป็นต้องคัดลอกข้อความหรือนำข้อมูลของผู้อื่นมาอ้างอิงต้องบอกให้ชัดเจนนำมาจากไหน
   การเรียบเรียงเขียนรายงานควรใช้สำนวนภาษาของตนเองให้มากที่สุดและควรมีผู้ตรวจสอบการใช้ภาษา