รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท32101
จำนวน 10 ข้อ
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สมเด็จพระวันรัตใช้กลวิธีการโน้มน้าวจิตใจอย่างไรจึงทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชทานอภัยโทษประหารชีวิตแก่แม่ทัพนายกอง
   พูดโน้มน้าวให้เห็นโทษของการสั่งประหารชีวิต
   พูดโน้มน้าวให้เห็นจริงตามกระบวนการของเหตุผล
   พูดโน้มน้าวให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย
   พูดโน้มน้าวให้เห็นความน่าเชื่อถือของบุคคลที่พูด

ข้อที่ 2)
คำประพันธ์ข้อใดมีความหมายถึงการสู้รบกันเสียงดังกึกก้องจนไม่รู้ว่าผู้ใดแพ้หรือชนะ
   เห็นประภาพเจ้าช้าง เชี่ยวกว่าเชี่ยวเหลืออ้าง เอิกเอื้ออัศจรรย์ ยิ่งนา
   สองฝ่ายหาญใช่ช้า คือสีหสู้สีหกล้า ต่อแกล้วในกลาง สมรนา
   กองทัพตามกันเต้า เสียงสนั่นลั่นเท้า พ่างพื้นไพรพัง เพิกฤา
   ดังตรลบโลกแล้ ฤาบ่ร้างรู้แพ้ ชนะผู้ใดดาล ฉงนนา

ข้อที่ 3)
คำประพันธ์ในข้อใดมีความหมายถึงการข่มขวัญคู่ต่อสู้โดยใช้เสียง
   ดูคะคลำคะคล่ำ บ่รู้กี่ส่ำสับสน
   ศรต่อศรยิงยืน ปืนต่อปืนยิงยัน
   อุดอึงโห่เอาฤกษ์ เอิกอึงโห่เอาชัย
   เงื้อดาบฟันฉะฉาด ง่าง้าวฟาดฉะฉับ

ข้อที่ 4)
คำประพันธ์ในข้อใดใช้คำว่า "ฉัตร" ต่างจากข้ออื่น
   อลงกตแก้วแกมกาญจน์ เครื่องพุดตานตกแต่ง แข่งสีทองทอเนตร ปักเศวตรฉัตรฉานฉาย
   ซึ่งแสร้งรังสฤษฎ์ให้ มาอุบัติ ในประยูรเศวตฉัตร สืบเชื้อ
   บัดธเห็นขุนกรี หนึ่งไสร้ เถลิงฉัตรจัตุรพิรีย์ เรียงคั่ง ขูเฮย
   ภูธรเมิลอมิตรไท้ ธำรง สารแฮ ครบสิบหกฉัตรทรง เทริดเกล้า

ข้อที่ 5)
ลิลิตตะเลงพ่ายเป็นวรรณคดีที่ดีเด่นในด้านต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
   เนื้อหา
   กลวิธีการแต่ง
   สำนวนโวหาร
   มีเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้น

ข้อที่ 6)
มีการดำเนินเรื่องที่สะเทือนอารมณ์และเร้าใจผู้อ่านอย่างไร
   กล่าวถึงความรัก
   การจินตนาการอันสูงส่ง
   การเลือกสรรถ้อยคำอย่างปราณีต ทำให้สื่อความได้ชัดเจน
   การแสดงความสงสารพระมหาอุปราชา

ข้อที่ 7)
เหตุการณ์ตอนทำศึกสงครามให้ถ้อยคำที่แสดงความรู้สึกอย่างไร
   ประมาทหวาดหวั่น
   กล้าหาญและมีไหวพริบ
   หวาดกลัวและวิตกกังวล
   ฮึกเหิมและต่อสู้กันอย่างห้าวหาญ

ข้อที่ 8)
กวีจะพยายามรักษาข้อเท็จริงดังกล่าวไว้ไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากเดิมเช่นข้อใด
   เส้นทางเดินทัพ
   ความรักต่อนางสนม
   ความอาลัยต่อนางสนม
   ความงามของธรรมชาติ

ข้อที่ 9)
ลิลิตตะเลงพ่ายมีเนื้อหาบางตอนที่แสดงให้เห็นความสำคัญของจิตวิทยาและวาทศิลป์ของผู้นำ ดังจะเห็นได้ข้อใด
   การกำหนดเส้นทางการเดินทัพ
   วางแผนจำนวนไพร่พลในกองทัพ
   การลดหย่อนผ่อนโทษให้แก่บรรดาแม่ทัพนายกอง
   การกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้เสด็จออกมาทำศึกยุทธหัตถี

ข้อที่ 10)
วรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายเป็นตัวอย่างที่ดีของวรรณคดีที่ปลุกกระแสความรักชาติให้แก่คนในสังคมดังตัวอย่างในข้อใด
   วรรณคดีที่ผู้นิยมศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวาง
   เป็นแบบอย่างในการสร้างวีรกรรมเพื่อชาติต่อไป
   การนำวรรณคดีเรื่องนี้ไปสอนบรรดาทหารหาญและให้เยาวชน
   ลิลิตตะเลงพ่ายเป็นเพชรเม็ดงามที่ประดับวงการวรรณคดีของไทย