รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท31102
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การตีความ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
   การอ่านข้อความ
   การทำความเข้าใจ
   การบอกความหมายที่แฝงอยู่
   การแสดงความคิดเห็นของบุคคล

ข้อที่ 2)
"การอ่านเพื่อนำมาอธิบายเพิ่มเติมให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากเนื้อความเดิม" หมายถึงการอ่านในข้อใด
   การอ่านตีความ
   การอ่านแปลความ
   การอ่านขยายความ
   การอ่านสรุปความ

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่หลักในการอ่านตีความ
   จับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้
   ทำความเข้าใจกับถ้อยคำบางคำที่เห็นว่าคำนั้นมีความสำคัญ
   คิดหาเหตุผลอย่างรอบคอบก่อนนำมาประมวลเข้ากับความคิดของตน
   วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านตามความรู้สึกและความคิดของตน

ข้อที่ 4)
เครื่องหมายนี้มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
      
   ระวังอย่าให้เปียก
   ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารพิษ
   กัมมันตภาพรังสีเป็นพิษต่อร่างกาย
   ผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

ข้อที่ 5)
การเขียนรูปภาพแทนภาษาพูด ข้อใดสื่อความหมายได้ถูกต้องและชัดเจนน้อยที่สุด
   ผู้หญิง - ความอ่อนแอ
   เมฆหมอก - อุปสรรค
   กุหลาบแดง - ความรัก
   สีดำ - ความชั่วร้าย

ข้อที่ 6)
ข้อใดแสดงความรู้สึกของผู้ประพันธ์เด่นชัดที่สุด
      
   เกลียดชัง
   ประชด
   ชื่นชม
   ยกย่อง

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ใช่ความคิดหลักของข้อความข้างต้น
      
   เมื่อจะใช้งานก็ทะนุถนอมพอเสร็จงานแล้วทอดทิ้ง
   เมื่อจะใช้งานก็ทะนุถนอมเชิดชูบูชาแต่พองานเสร็จก็ขับไล่ส่ง
   เมื่อจะใช้งานก็ทะนุถนอมเอาอกเอาใจ ครั้นเสร็จธุระก็ให้รางวัล
   เมื่อจะใช้งานก็ทะนุถนอมเอาใจทุกอย่างแต่พอเสร็จงานแล้วไม่เหลียวแล

ข้อที่ 8)
จากคำประพันธ์ข้างต้น ค่าของมนุษย์อยู่ที่สิ่งใด
      
   ความสวย
   ความดี
   การมีอายุมาก
   การมีทรัพย์มาก

ข้อที่ 9)
"ศพนั้นลืมตาโพลง ลูกตาสีเขียวเรืองๆ ผมสีน้ำตาล ตัวผอม เห็นซี่โครงเป็นซี่ๆ ห้อยเอาหัวลงมาทำนองค้างคาว แต่เป็นค้างคาวตัวใหญ่ที่สุด เมือจับถูกตัวก็เย็นชืดเหนียวๆ เหมือนงู ปรากฏเหมือนหนึ่งว่า ไม่มีชีวิต แต่หางซึ่งเหมือนหางแพะนั้นกระดิกได้" ข้อความที่ยกมานี้จัดอยู่ในโวหารชนิดใด
   บรรยายโวหาร
   อธิบายโวหาร
   เทศนาโวหาร
   พรรณนาโวหาร

ข้อที่ 10)
การทําอะไรทีต้องเสียทรัพย์มากมายแล้วได้ผลไม่คุ้มค่ากับเงินทองที่ต้องเสียไป ตรงกับสํานวนใด
   ตีงูให้กากิน
   ตําน้ำพริกละลายแม่น้ำ
   ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น
   เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียนาน