วิชา วิชาภาษาไทย รหัส ท22102
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับผู้ที่เป็นอันตรายนั้นกล่าวเป็นสำนวนในข้อใด
   ฝากเนื้อไว้กับเสือ
   อ้อยเข้าปากช้าง
   สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ
   ปลาข้องเดียวกัน

ข้อที่ 2)
ข้อใดใช้ภาษาในการสื่อสารถูกต้อง
   จงมาเลือกตั้งคะแนนเสียงกันเถิด
   จงมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันเถิด
   จงมาเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันเถิด
   จงมาลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกันเถิด

ข้อที่ 3)
ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านทำนองเสนาะ
   ผู้อ่านและผู้ฟังได้รับรสไพเราะ
   ช่วยให้เกิดอารมณ์สนุกสนานหรือเศร้าตามบทกวี
   ช่วยทำให้ผู้อ่านมีบุคลิกภาพดีขึ้น
   ช่วยในการจดจำบทกวีนิพนธ์ได้รวดเร็ว แม่นยำ

ข้อที่ 4)
"คิดถึงบาทบพิตรอดิศร" ข้อใดอ่านออกเสียงกวีนิพนธ์ตามข้อความนี้ได้ถูกต้อง
   บอ-พิด-อะ-ดิ-สอน
   บอ-พิด-ดะ-ดิด-สอน
   บอ-พิด-อะ-ดิด-สอน
   บอ-พิด-ระ-อะ-ดิด-สอน

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือความหมายของกวีนิพนธ์
   ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์
   คำประพันธ์ที่กวีแต่ง
   คำประพันธ์ที่ได้รับยกย่องว่าดีเด่น
   คำประพันธ์ที่กวีแต่งขึ้นอย่างมีศิลปะ

ข้อที่ 6)
วิธีเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือ ข้อใดเขียนถูกต้อง
   ชื่อ นามสกุล.ชื่อหนังสือ.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์
   ชื่อ นามสกุล.ชื่อหนังสือ.สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
   ชื่อ นามสกุล ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์
   ชื่อ นามสกุล ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์

ข้อที่ 7)
ข้อปฏิบัติแรกของการทำโครงงานคือข้อใด
   วางแผนขั้นตอนงาน
   คิดและเลือกหัวเรื่อง
   เตรียมงบประมาณ
   จัดหาวัสดุอุปกรณ์

ข้อที่ 8)
ข้อใดคือหัวข้อโครงงานประเภทสำรวจ
   การประดิษฐ์เครื่องจักสานจากผักตบชวา
   การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
   การใช้คำคะนองในหนังสือพิมพ์
   การศึกษาคำซ้อนในวรรณคดีไทย

ข้อที่ 9)
ถ้าต้องการเขียนถึงความงามของคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ควรใช้โวหารในข้อใดเขียน
   บรรยายโวหาร
   พรรณนาโวหาร
   เทศนาโวหาร
   อุปมาโวหาร

ข้อที่ 10)
ข้อใดเขียนภาษาต่างประเทศถูกต้อง
   เอนทรานซ์
   ฟลูออไรน์
   บราวน์
   ดัมเมเยอร์