รายวิชาภาษาไทยสร้างสรรค์ รหัสวิชา ท21203
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือประโยชน์ของการย่อเรื่องจากการอ่าน
   ช่วยเตือนความทรงจำ
   ช่วยสร้างความบันเทิง
   เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่ง
   เป็นการฝึกสมาธิเบื้องต้น

ข้อที่ 2)
ข้อใดกล่าวถึงการย่อความผิด
   การย่อความไม่ต้องมีตัวอย่าง
   ไม่ควรใช้อักษรย่อในการย่อความ
   ถ้าเป็นร้อยกรองผู้ย่อต้องสรุปเป็นร้อยแก้ว
   าเป็นราชาศัพท์ให้เปลี่ยนเป็นสำนวนผู้ย่อ

ข้อที่ 3)
สำนวนในข้อใดแสดงให้เห็นถึงการพูดที่ดี
   ใช้ไม้นวม
   ฆ้องปากแตก
   กำปั้นทุบดิน
   น้องชอบเอาน้ำเย็นลูบหน้า

ข้อที่ 4)
ผู้ที่มีมารยาทที่ดีในการพูด ควรหลีกเลี่ยงการพูดในข้อใด
   ไม่พูดเชิงดูถูกผู้ฟัง
   ใช้ภาษาเข้าใจได้ง่าย
   แสดงท่าทางเป็นกันเองเต็มที่
   ออกเสียงควบกล้ำชัดเจนเต็มที่

ข้อที่ 5)
การเล่านิทาน มีจุดมุ่งหมายอย่างไร
   เพื่อความเพลิดเพลิน
   เพื่ออบรมสั่งสอน
   เพื่อปลุกใจ ชักจูงใจ
   เพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ

ข้อที่ 6)
หากนักเรียนมีเวลาสืบค้นข้อมูลอย่างจำกัด นักเรียนควรจะเลือกเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องใด
   ทะเลไทย
   โรงเรียนของเรา
   แหล่งท่องเที่ยวไทย
   แม่น้ำเจ้าพระยา

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเรียงความ
   คำนำ
   เนื้อเรื่อง
   สรุป
   หนังสืออ้างอิง

ข้อที่ 8)
การเขียนเรียงความควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
   โครงเรื่อง
   คำนำ
   ความนิยม
   กระแสสังคม

ข้อที่ 9)
ประโยคในข้อใดมีความหมายในการใช้คำกำกวม
   ห้ามมิให้วางหาบเร่ในบริเวณนี้
   กาแฟถ้วยนี้แก่ไปกินไม่ได้
   พ่อแม่ย่อมหวังดีต่อลูกทั้งนั้น
   นายแก่ไปซื้อของหลายอย่างที่ห้างสรรพสินค้า

ข้อที่ 10)
ข้อใดใช้คำได้เหมาะสมมากที่สุด
   แม่บัวเป็นคนบ้านนอก
   แม่บัวเป็นชาวชนบท
   แม่บัวเป็นคนไกลปืนเที่ยง
   แม่บัวเป็นคนหัวเมือง