รายวิชา กฎหมายน่ารู้ 2 รหัสวิชา ส32202
จำนวน 10 ข้อ
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดให้ความหมายของคำว่า "กฎหมาย" ได้ถูกต้องที่สุด
   จารีตประเพณี
   ข้อบังคับของรัฐบาล
   สิ่งที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้
   กฎเกณฑ์ข้อบังคับความประพฤติของบุคคลที่ออกโดยรัฐาธิปัตย์

ข้อที่ 2)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
   เป็นกฎหมายเฉพาะฝ่ายบริหาร
   ต้องมีเนื้อหาไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ
   ใช้กำหนดงบประมาณของแผ่นดิน
   มีผลบังคับใช้เมื่อผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา

ข้อที่ 3)
กฎหมายฉบับใด ไม่ใช่ กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
   กฎหมายแพ่ง
   กฎหมายพาณิชย์
   กฎหมายอาญา
   กฎหมายพิจารณาความ

ข้อที่ 4)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของคนทั้งประเทศเรียกว่าอะไร
   กฎหมายเอกชน
   กฎหมายมหาชน
   กฎหมายกฎหมายแพ่ง
   กฎหมายพิจารณาความแพ่ง

ข้อที่ 5)
ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางอาญา
   ปรับ
   จำคุก
   ยึดทรัพย์
   ประหารชีวิต

ข้อที่ 6)
กฎหมายฉบับใดไม่ใช่กฎหมายที่บัญญัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ประกาศกระทรวง
   ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
   ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อที่ 7)
นิติกรรมใดต่อไปนี้เป็นนิติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   สัญญาจ้างฆ่าคน
   สัญญาให้เช่าที่ดิน
   สัญญาให้กู้ยืมเงิน
   สัญญาซื้อขายรถยนต์

ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่ใช่เหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะ
   นิติกรรมที่กระทำด้วยใจสมัคร
   นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัย
   นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

ข้อที่ 9)
โมฆะกรรมหมายถึงนิติกรรมที่มีลักษณะอย่างไร
   มีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้
   เป็นอันสูญเปล่าใช้บังคับไม่ได้
   มีผลผูกพันกันตามกฎหมายแต่อาจถูกบอกล้างได้
   มีผลเป็นอันสูญเปล่าใช้บังคับไม่ได้เมื่อถูกบอกเลิกบอกล้าง

ข้อที่ 10)
นิติบุคคลไม่มีสิทธิทำสิ่งใด
   สมรส
   รับรองบุตร
   เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง
   รับโทษทางอาญาทุกโทษ