รายวิชาสังคมศึกษา 3 รหัสวิชา ส32101
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
หลักเกณฑ์ใดที่ใช้กำหนดชื่อเรียก พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น
   สถานที่เกิดพายุต่างกัน
   มีลมพัดเข้า-ออกในทิศทางต่างกัน
   มีความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางต่างกัน
   ความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางต่างกัน

ข้อที่ 2)
เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดขนาดของแผ่นดินไหว
   เพื่อป้องกันการเกิดแผ่นดินไหว
   เพื่อตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้า
   เพื่อทราบถึงศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหว
   เพื่อทราบผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ข้อที่ 3)
บริเวณที่มักเกิด สึนามิ ได้แก่บริเวณใด
   มหาสมุทรอาร์กติก
   มหาสมุทรแปซิฟิก
   มหาสมุทรอินเดีย
   มหาสมุทรแอตแลนติก

ข้อที่ 4)
ข้อใดคือความสำคัญของพื้นที่ป่าชายเลนที่มีต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา
   แหล่งทำนากุ้งกุลาดำและหอยแมลงภู่
   แหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้ำ
   แหล่งรายได้จากการเก็บไม้ทำฟืนเผาถ่าน
   แนวกันชนธรรมชาติป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

ข้อที่ 5)
กิจกรรมหลักของกรีนพีช คืออะไร
   หยุดภาวะโลกร้อน
   อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
   จัดทำหนังสือชุดโลกสีเขียว
   จัดหาสมาชิกที่มีอุดมการณ์สร้างโลกสีเขียว

ข้อที่ 6)
โครงการแก้มลิงเป็นโครงการแก้ปัญหาในด้านใด
   การใช้พลังงานน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า
   การแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณภาคกลาง
   การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำภาคเหนือ
   การขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง

ข้อที่ 7)
พื้นที่ชุ่มน้ำ เช่น บึงบอระเพ็ด หนองหาน ทะเลสาบสงขลา ควรจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านใดมากที่สุด
   เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   เป็นแหล่งระบบนิเวศที่สำคัญ
   เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ
   เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นประเด็นที่องค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) มีกิจกรรมรณรงค์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย
   อนุรักษ์เต่าทะเลและพะยูน
   อนุรักษ์ปลาโลมาอิระวดี
   การไม่ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย
   การกินเนื้อสุนัขและการค้าสุนัขข้ามชาติ

ข้อที่ 9)
องค์การสหประชาชาติได้กำเนิดในวันใดเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
   วันที่ 5 มกราคมของทุกปี
   วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี
   วันที่ 5 กันยายนของทุกปี
   วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี

ข้อที่ 10)
ป่าในข้อใดได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญา Ramsar
   ป่าชายเลน
   ป่าสนเขา
   ป่าดิบเขา
   ป่าเบญจพรรณ