รายวิชา หน้าที่พลเมือง รหัส ส21232
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
วิธีการใดเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
   การเลือกตั้ง
   การแต่งตั้ง
   อาสาสมัคร
   การสอบคัดเลือก

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
   มีการศึกษาสูง
   เป็นคนที่มีคนรู้จักมาก
   เป็นตัวแทนของประชาชน
   ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการทำงาน

ข้อที่ 3)
การตัดสินใจแก้ปัญหาในสังคมประชาธิปไตยทำด้วยวิธีการใด
   ตัดสินใจโดยพลการ
   ตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนน้อย
   ตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่เท่านั้น
   ตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อย

ข้อที่ 4)
ถ้าเกิดปัญหาในชุมชนของนักเรียนนักเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
   ใช้กำลังตัดสินปัญหา
   รวมตัวกันแก้ปัญหา
   ให้เป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชน
   ให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองแก้ไขปัญหา

ข้อที่ 5)
หน้าที่พลเมืองดีที่ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตรงกับข้อใด
   รับราชการ
   เลือกถิ่นที่อยู่
   การเสียภาษี
   การเลือกประกอบอาชีพ

ข้อที่ 6)
การที่ประชาชนในชุมชนไม่ทิ้งขยะและช่วยกันรักษาความสะอาด แสดงถึงการเป็นพลเมืองดีตามข้อใด
   รักษาศีล
   การทำงาน
   ความซื่อสัตย์
   การรักษาวินัย

ข้อที่ 7)
ในฐานะที่เป็นนักเรียนข้อใดเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีที่สุด
   ช่วยตำรวจจับผู้ร้าย
   เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน
   สนับสนุนคนดีให้ปกครองประเทศ
   สมัครเป็นกรรมการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

ข้อที่ 8)
การที่สังคมจะสงบสุขนั้นประชาชนต้องมีคุณธรรมข้อใดเป็นสำคัญ
   ความขยันอดทน
   ความเมตตากรุณา
   ความรับผิดชอบ
   เห็นแก่ประโยชน์รวม

ข้อที่ 9)
หากนักเรียนพบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บนพื้นถนนเราควรทำอย่างไร
   นำเงินในกระเป๋ามาใช้
   ปล่อยทิ้งไว้ ไม่ต้องสนใจ
   นำเงินในกระเป๋าไปทำบุญที่วัด
   แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาเจ้าของ

ข้อที่ 10)
หากเพื่อนทำการบ้านไม่ได้เนื่องจากไม่เข้าใจบทเรียนนักเรียนควรทำอย่างไร
   ว่ากล่าวเพื่อน
   ทำการบ้านให้เพื่อน
   ให้เพื่อนลอกการบ้าน
   อธิบายเนื้อหาให้เพื่อนฟังจนเข้าใจ