รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 รหัสวิชา ว33102
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ออร์แกเนลล์ใดต่อไปนี้ไม่พบในเซลล์สัตว์
   เยื่อหุ้มเซลล์
   ผนังเซลล์
   นิวเคลียส
   ไรโบโซม

ข้อที่ 2)
ข้อใดทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
   นิวเคลียส
   ไมโทรคอนเดรีย
   ไรโบโซม
   แวคิวโอล

ข้อที่ 3)
แหล่งสร้างพลังงานในรูปของ ATP ให้กับเซลล์คืออะไร
   ไมโทรคอนเดรีย
   เซนทริโอล
   คลอโรพลาส
   แวคิวโอล

ข้อที่ 4)
เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไรภายในเซลล์
   ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์
   เป็นแหล่งสร้าง ATP
   สังเคราะห์โปรตีน
   ป้องกันสารเข้า - ออกเซลล์

ข้อที่ 5)
องค์ประกอบใดที่ไม่มีในเซลล์พืช
   ผนังเซลล์
   แวคิวโอล
   เยื่อหุ้มเซลล์
   เซนทริโอล

ข้อที่ 6)
โครงสร้างใดต่อไปนี้ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง
   มโทรคอนเดรีย
   คลอโรพลาส
   กอลจิบอดี
   แวคิวโอล

ข้อที่ 7)
กระบวนการใดทำหน้าที่เป็นการลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย
   การออสโมซิส
   การแพร่
   เอกโซไซโทซิส
   เอนโดรไซโทซิส

ข้อที่ 8)
ความเหมือนกันของการลำเลียงสารแบบฟาซิลิเทตกับการลำเลียงสารแบบใช้พลังงานคือสิ่งใด
   ลำเลียงโดยใช้การแพร่
   ลำเลียงโดยใช้การออสโมซิส
   อาศัยโปรตีนเป็นตัวพา
   ใช้พลังงานจากเซลล์

ข้อที่ 9)
การลำเลียงแบบฟาซิลิเทตเป็นแบบใด
   เป็นการลำเลียงที่ใช้พลังงาน
   ลำเลียงโดยการออสโมซิส
   ลำเลียงแบบเอกโซไซโทซิส
   ลำเลียงจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปน้อย

ข้อที่ 10)
การลำเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ต้องใช้การลำเลียงแบบใด
   การลำเลียงแบบใช้พลังงาน
   การลำเลียงแบบเอกโซไซโทซิสและเอนโดไซโทซิส
   การแพร่
   การลำเลียงแบบฟาซิลิเทต