รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 รหัสวิชา ว32102
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดให้คำนิยามของคลื่นได้ถูกต้องที่สุด
   อนุภาคที่เคลื่อนที่ตามผิววัตถุ
   พลังงานที่ส่งต่อกันเป็นทอด ๆ จากแหล่งกำเนิดที่มีค่าความถี่คงที่
   ปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดการส่งต่อพลังงานออกไปยังตัวกลางที่ต่างชนิดกัน
   ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการถ่ายโอนพลังงานออกจากแหล่งกำเนิดคลื่น แผ่กระจายพลังงานออกไป

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคลื่น
   คาบ
   เสียง
   ความถี่
   ความยาวคลื่น

ข้อที่ 3)
ข้อใดสามารถบอกระดับของพลังงานของคลื่นที่ถูกส่งออกมาจากแหล่งกำเนิดคลื่น
   คาบ
   ความถี่
   แอมพลิจูด
   การกระจัด

ข้อที่ 4)
หลักการในข้อใดที่ทำให้ค้างคาวทราบตำแหน่งที่อยู่ของแมลง จนสามารถหาแมลงกินในเวลากลางคืนได้
   การหักเหของเสียง
   การแทรกสอดของเสียง
   การเลี้ยวเบนของเสียง
   การสะท้อนกลับของเสียง

ข้อที่ 5)
อุปกรณ์ที่ใช้หลักการของเสียงสะท้อนกลับเรียกว่าอะไร
   โซนาร์
   สถานีรับสัญญาณ
   ดาวเทียม
   เรือประมง

ข้อที่ 6)
ข้อใดคือคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
   คลื่นดล
   คลื่นกล
   คลื่นตามยาว
   คลื่นตามขวาง

ข้อที่ 7)
คลื่นขบวนหนึ่งเกิดจากแหล่งกำเนิด 400 ลูก ภายในเวลา 5 วินาที คลื่นนี้มีความถี่เท่าไร
   20 เฮิรตซ์
   40 เฮิรตซ์
   60 เฮิรตซ์
   80 เฮิรตซ์

ข้อที่ 8)
คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 20 เฮิรตซ์ ในเวลา 1 นาที จะมีคลื่นเกิดขึ้นกี่ลูก
   200 ลูก
   800 ลูก
   1200 ลูก
   2400 ลูก

ข้อที่ 9)
คลื่นขบวนหนึ่งสามารถผ่านจุดจุดหนึ่งได้ 120 ลูก ใช้เวลา 1 นาที คลื่นนี้มีคาบเท่าไร
   0.5 วินาที
   1.5 วินาที
   5 นาที
   15 นาที

ข้อที่ 10)
คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 20 เฮิรตซ์ จะมีคาบเท่าไร
   1/2 วินาที
   1/20 วินาที
   2 วินาที
   20 วินาที