รายวิชา เคมี 1 รหัสวิชา ว31221
จำนวน 10 ข้อ
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อะตอมของธาตุที่เสถียรที่สุดในคาบ 6 มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่าใด
   8
   32
   54
   86

ข้อที่ 2)
ปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้นำทฤษฎีควอนตัมของพลังงาน (E=hv) มาใช้ในการอธิบาย
   ปรากฎการณ์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
   สเปกตรัมเส้นที่ได้จากอะตอมไฮโดรเจน
   การยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองแดง
   การปล่อยแสงของวัตถุเมื่อได้รับความร้อน

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นการจัดอิเล็กตรอนของ 25Mn4+
   1s2 2s2 2p6 3p6 4s1 3d2
   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3
   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1
   1s2 2s2 2p6 3s2 3s3 4s1 3d6

ข้อที่ 4)
ข้อใดผิด (กำหนดให้ h=6.625 x 10-34Js , c=3.0 x 108 m/s)
      
   อิเล็กตรอนที่ระดับพลังงาน E0ดูดกลืนพลังงาน 4.84 x 10-22 kJ เพื่อไปอยู่ที่ระดับพลังงาน E4
   ให้พลังงาน 1.06 x 1022 kJ แก่อิเล็กตรอนที่ระดับพลังงาน E1จะทำให้อิเล็กตรอนย้ายไปที่ระดับพลังงาน E2
   อิเล็กตรอนที่ระดับพลังงาน E3คายพลังงาน 1.55 x 10-22 kJ เพื่อมาอยู่ที่ระดับพลังงาน E1
   อิเล็กตรอนที่ระดับพลังงาน E4 คายพลังงาน 2.10 x 10-22 kJ เพื่อมาอยู่ที่ระดับพลังงาน E3

ข้อที่ 5)
ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
   ออร์บิทัลชนิด d จะเริ่มมีในระดับพลังงาน n=3
   ระดับพลังงานย่อย f ในระดับพลังงาน n=3 มีจำนวน 5 ออร์บิทัล
   ในระดับพลังงาน n=3 มีจำนวนออร์บิทัลทั้งหมด 9 ออร์บิทัล
   ในระดับพลังงาน n=4 มีจำนวนพลังงานย่อย 4 ระดับ

ข้อที่ 6)
เลขออกซิเดชันของไนโอเบียม (Nb) ในสารประกอบ Rb4K[HNb10O28]
   +5
   +4
   +3
   +2

ข้อที่ 7)
ธาตุ X,Y และ Z ควรเป็นธาตุหมู่ใด ตามลำดับ
      
   IA , IIA และ IIIA
   IIA , IA และ IIIA
   IIA , IA และ IA
   IIA , IA และ IIA

ข้อที่ 8)
จากข้อมูลของธาตุสมมติ 9A , 17B, 18C , 19 D และ 54E ข้อใดถูกต้อง
   ธาตุ E มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากกว่าธาตุ B แต่รัศมีอะตอมใหญ่กว่าธาตุ C
   ธาตุ D มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากกว่าธาตุ C แต่รัศมีอะตอมเล็กกว่าธาตุ E
   ธาตุ A มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนน้อยกว่าธาตุ B แต่รัศมีอะตอมเล็กกว่าธาตุ B
   ธาตุ C มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากกว่าธาตุ E แต่รัศมีอะตอมเล็กกว่าธาตุ D

ข้อที่ 9)
อะตอมหรือไอออนของธาตุคู่ใดเป็นไอโซอิเล็กทรอนิกกัน
   O2 และ N2
   O+และ Ar
   S2-และ Ne
   S2-และ Ar

ข้อที่ 10)
ข้อใดถูกต้อง
   189A กับ 1910B เป็นไอโซโทป
   199A กับ 2312B เป็นไอโซอิเล็กทรอนิก
   2411C กับ 2111D เป็นไอโซโทป
   2010C กับ 2111D เป็นไอโซบาร์