รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัสวิชา ว31102
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธาตุที่เป็นไอโซโทปกัน
   เลขอะตอมเท่ากัน
   จำนวนโปรตอนเท่ากัน
   ธาตุต่างชนิดกัน
   เลขมวลต่างกัน

ข้อที่ 2)
J เป็นธาตุสมมติชนิดหนึ่ง มีประจุในนิวเคลียสเป็น 3 เท่าของ 21H และมีเลขมวลเป็น 5 เท่าของ 21H เมื่อเกิดเป็นไอออน J2+ จะมีจำนวนอนุภาคมูลฐานตามข้อใด
   โปรตอน3 นิวตรอน10 อิเล็กตรอน1
   โปรตอน3 นิวตรอน7 อิเล็กตรอน1
   โปรตอน6 นิวตรอน7 อิเล็กตรอน3
   โปรตอน6 นิวตรอน10 อิเล็กตรอน4

ข้อที่ 3)
ธาตุสมมติ X, Y และ Z มีเลขอะตอม 17, 18 และ 20 ตามลำดับ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
   ธาตุ Y อยู่ในหมู่ VIIIA ของตารางธาตุ
   ธาตุ X, Y และ Z อยู่ในคาบที่ 3 ของตารางธาตุ
   ธาตุ Z มี 10 อิเล็กตรอนในระดับพลังงาน n เท่ากับ 3
   ธาตุ X เป็นโลหะ

ข้อที่ 4)
ธาตุสมมติ A B C D E F G เป็นธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันของตารางธาตุเรียงลำดับตั้งแต่หมู่ IA ถึงหมู่ VIIA ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
   ความเป็นโลหะของ A B C
   ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยากับน้ำของ C B A
   ความเป็นอโลหะของ G F E D
   B มีจำนวนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนมากกว่า F

ข้อที่ 5)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
   ล้อแม็กทำจากโลหะผสมแมกนีเซียม
   หลอดไฟโซเดียมให้แสงสว่างสีเหลืองเข้ม
   โพแทสเซียมซัลเฟตเป็นสารทึบแสงใช้ในการถ่ายระบบทางเดินอาหาร
   แก๊สฮีเลียมผสมกับออกซิเจนใช้เป็นอากาศสำหรับการหายใจของนักประดาน้ำ

ข้อที่ 6)
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
   ซิงค์ซัลไฟด์เป็นสารโคเวเลนต์
   สารประกอบโคเวนเลนต์ทุกชนิดมีสถานะเป็นของเหลว
   เอทานอลเป็นสารประกอบไอออนิก
   สารประกอบไอออนิกทุกชนิดมีสถานะเป็นของแข็ง

ข้อที่ 7)
สารประกอบ X เกิดจากธาตุหมู่ IIA คาบ 3 กับหมู่ VIA คาบ 2 และสารประกอบ Y เกิดจากธาตุหมู่ VIIA คาบ 3 กับไฮโดรเจน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
   สารประกอบ X มีจุดเดือดต่ำกว่าสารประกอบ Y
   สารประกอบ Y ละลายน้ำเกิดการนำไฟฟ้า
   สารประกอบ X เป็นสารโคเวเลนต์
   สารประกอบ Y มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าสารประกอบ X

ข้อที่ 8)
สารในข้อใดทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่สังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสารละลาย
   สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต และ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
   สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต และ สารละลายกรดไฮโดรคลอกริก
   สารละลายกรดไฮโดรคลอกริก และ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
   แมกนีเซียม และ สารละลายกรดไฮโดรคลอกริก

ข้อที่ 9)
หินปูนทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอกริก ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
   เวลาที่ใช้ในการเกิดแก๊ส CO2 ทุก ๆ 1 cm3 มีค่าไม่เท่ากัน
   อัตราการเกิดแก๊ส CO2 ในช่วง 2 - 3 cm3 มีค่ามากกว่าในช่วง 4 - 5 cm3
   อัตราการเกิดแก๊ส CO2 ทุก ๆ 1 cm3 มีค่าเพิ่มขึ้น
   เวลาที่ใช้ในการเกิดแก๊ส CO2 ในช่วง 1 - 2 cm3 มีค่าน้อยกว่าช่วง 2 - 3 cm3

ข้อที่ 10)
การเพิ่มขึ้นของปัจจัยใด ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีช้าลง
   อุณหภูมิ
   ตัวหน่วงปฏิกิริยา
   พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น
   วามเข้มข้นของสารตั้งต้น