รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัสวิชา ว31101
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
กลไกที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตคือข้อใด
   การปรับปรุงพันธุ์
   การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
   มิวเทชันและการแปรผันทางพันธุกรรม
   การอพยพเข้าและการอพยพออกของประชากร

ข้อที่ 2)
ข้อใดกล่าวถึงมิวเทชันไม่ถูกต้อง
   เกิดลักษณะไม่พึงประสงค์
   สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
   เกิดได้เองทั้งในธรรมชาติและห้องทดลอง
   เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับยีนหรือโครโมโซม

ข้อที่ 3)
วิธีการขยายพันธุ์มะม่วงพันธุ์ดีในข้อใดที่ทำให้มีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์สูงที่สุด
   ติดตา
   ต่อกิ่ง
   ตอนกิ่ง
   เพาะเมล็ด

ข้อที่ 4)
อนันต์นำพืชชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน ไปปลูกในที่อีกแห่งหนึ่งเมื่อมีผลออกมาให้รสชาติของผลมีรสเปรี้ยว เรียกลักษณะที่เกิดนี้ว่าอย่างไร
   การปรับปรุงพันธุ์
   การแปรผัน
   การกลายพันธุ์
   การคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติ

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการปรับปรุงพันธุ์
   เป็นการคัดเลือกพันธุ์ที่เกิดตามธรรมชาติ
   เป็นการทดลองนำความรู้หลาย ๆ สาขามาใช้
   การผสมพันธุ์พืชแต่ละชนิดให้ได้พืชพันธุ์ที่ดี
   จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลนอาหาร

ข้อที่ 6)
ข้อใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
   แตงโมไม่มีเมล็ด
   กล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   แบคทีเรียที่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน
   กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ที่ได้จากการฉายรังสีแกมมา

ข้อที่ 7)
นักวิทยาศาสตร์ท่านใดเป็นผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีการคัดเลือกตามธรรมชาติ
   ลามาร์ก
   ดาร์วิน
   ฮิวโก เดอฟรีส์
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 8)
การคัดเลือกโดยธรรมชาติหมายถึงข้อใด
   การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีเพื่อให้ได้ลูกหลานที่ดี
   การจำกัดปริมาณสิ่งมีชีวิตที่มีมากโดยธรรมชาติ
   การที่สิ่งมีชีวิตสามารถสืบพันธุ์ให้ลูกหลานได้ในธรรมชาติ
   การที่ลักษณะกรรมพันธุ์บางลักษณะสามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ในธรรมชาติ

ข้อที่ 9)
นกฟินช์บนเกาะกาลาปาโกสมีวิวัฒนาการทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่ๆ เพราะปัจจัยเริ่มแรกใด
   การกลายพันธุ์
   สภาพภูมิศาสตร์
   พฤติกรรมการผสมพันธุ์
   การคัดเลือกตามธรรมชาติ

ข้อที่ 10)
ข้อใดเป็นการปรับตัวทางด้านสรีระของสิ่งมีชีวิต
   จิ้งจกเปลี่ยนสีผิวเพื่อให้เข้ากับที่อยู่
   กบจำศีลในฤดูแล้ง
   การอพยพหนีหนาวของนก
   คนเหงื่อออกเวลาอากาศร้อน