รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 รหัสวิชา ว23101
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ส่วนที่ยึดแขนทั้งสองข้างของโครโมโซมคือข้อใด
   ดีเอ็นเอ
   โครมาทิด
   โครมาทิน
   เซนโทรเมียร์

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นตัวกำหนดเพศในมนุษย์
   ไข่ของมารดา
   สเปิร์มของบิดา
   เป็นธรรมชาติ ไม่มีข้อกำหนด
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
สามีภรรยาคู่หนึ่งผิวปกติ แต่มียีนผิวเผือกแฝงอยู่ทั้งสองคนสามีภรรยาคู่นี้จะมีโอกาสมีลูกผิวปกติและผิวเผือกเป็นอัตราส่วนเท่าใด (เมื่อกำหนดให้ A แทน ผิวปกติ และ a แทน ผิวเผือก )
   ผิวปกติ : ผิวเผือก = ๑ : ๐
   ผิวปกติ : ผิวเผือก = ๑ : ๑
   ผิวปกติ : ผิวเผือก = ๒ : ๑
   ผิวปกติ : ผิวเผือก = ๓ : ๑

ข้อที่ 4)
พ่อแม่ควรจะมีเลือดหมู่ใด จึงจะได้ลูกที่มีหมู่เลือดได้ทั้ง ๔ หมู่ คือ A , B , O และ AB
   พ่อหมู่เลือด A แม่หมู่เลือด B
   พ่อหมู่เลือด A แม่หมู่เลือด O
   พ่อหมู่เลือด B แม่หมู่เลือด AB
   พ่อหมู่เลือด AB แม่หมู่เลือด O

ข้อที่ 5)
โรคทางพันธุกรรมใดที่ผู้ป่วยจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับคนปกติ
   กลุ่มอาการดาวน์
   กลุ่มอาการพาทัว
   กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด
   กลุ่มอาการคริดูชาต์

ข้อที่ 6)
โรคทางพันธุกรรมใดมีโอกาสเกิดขึ้นสูงเมื่อมารดามีอายุมาก
   กลุ่มอาการดาวน์
   กลุ่มอาการพาทัว
   กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด
   กลุ่มอาการคริดูชาต์

ข้อที่ 7)
โรคใดที่เกิดจากโครโมโซมร่างกาย คู่ที่ ๑๘ เกินมา 1 โครโมโซม
   กลุ่มอาการดาวน์
   กลุ่มอาการพาทัว
   กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด
   กลุ่มอาการคริดูชาต์

ข้อที่ 8)
กลุ่มอาการเทอเนอร์ มีลักษณะโครโมโซมเพศเป็นอย่างไร
   XXY
   XYY
   XXX
   XO

ข้อที่ 9)
โรคในข้อใดที่ผู้ชายมีเต้านม สะโพกผาย เนื่องจากมีโครโมโซมเพศผิดปกติ
   โรคคริดูชาต์
   โรคไคล์เฟลเตอร์
   โรคเทอร์เนอร์
   โรคเอ็ดเวิร์ด

ข้อที่ 10)
ข้อใดจัดเรียงองค์ประกอบในนิวเคลียสจากใหญ่ไปเล็กได้ถูกต้อง
   โครโมโซม-ยีน-ดีเอ็นเอ
   โครโมโซม-ดีเอ็นเอ-ยีน
   ดีเอ็นเอ-โครโมโซม-ยีน
   ดีเอ็นเอ-ยีน-โครโมโซม