รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว21102
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ปริมาณทางฟิสิกส์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
   1 ชนิด ได้แก่ ปริมาณเวกเตอร์
   2 ชนิด ได้แก่ ปริมาณเวกเตอร์ และ ปริมาณสเกลาร์
   3 ชนิด ได้แก่ ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณสารสัมพันธ์
   4 ชนิด ได้แก่ ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ และปริมาณแคลอรี่

ข้อที่ 2)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปริมาณสเกลาร์
   พลังงาน
   เวลา
   แรง
   พื้นที่

ข้อที่ 3)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปริมาณเวกเตอร์
   ความเร็ว
   ความเร่ง
   แรงโน้มถ่วงของโลก
   ปริมาตร

ข้อที่ 4)
ปริมาณที่ระบุขนาดเพียงอย่างเดียว เป็นความหมายของข้อใด
   ปริมาณสเกลาร์
   ปริมาณเวกเตอร์
   ปริมาณสารสัมพันธ์
   ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 5)
ปริมาณที่ระบุขนาดและทิศทาง เป็นความหมายของข้อใด
   ปริมาณสเกลาร์
   ปริมาณเวกเตอร์
   ปริมาณสารสัมพันธ์
   ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 6)
การเคลื่อนที่ของวัตถุ มีกี่แบบ อะไรบ้าง
   1 แบบ ได้แก่ การเคลื่อนที่ในแนวตรง
   2 แบบ ได้แก่ การเคลื่อนที่ในแนวตรง และการเคลื่อนที่แนววิถีโค้ง
   2 แบบ ได้แก่ การเคลื่อนที่ในแนวตรงดิ่งและการเคลื่อนที่ในแนวตรงระดับ
   3 แบบ การเคลื่อนที่ในแนวตรงดิ่ง การเคลื่อนที่ในแนวตรงระดับ และการเคลื่อนที่แนววิถีโค้ง

ข้อที่ 7)
เหตุการณ์ต่อไปนี้ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง
   รถเลี้ยวโค้ง
   การตีแบตมินตัน
   มะม่วงหล่นจากต้น
   การชูตลูกบาสเกตบอล

ข้อที่ 8)
มานะเดินออกจากบ้านไปทางทิศตะวันออก 70 เมตร แล้วเดินไปทางทิศเหนืออีก 30 เมตร จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 8 - 9 ระยะทางที่มานะใช้ในการเดินทางเท่ากับเท่าไหร่
   30 เมตร
   70 เมตร
   100 เมตร
   2100 เมตร

ข้อที่ 9)
จากข้อ 8 มานะเดินทางด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่
   5 เมตรต่อนาที
   10 เมตรต่อนาที
   15 เมตรต่อนาที
   20 เมตรต่อนาที

ข้อที่ 10)
ความเร็วและอัตราเร็ว ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร
   ความเร็วระบุทั้งขนาดและทิศทาง ส่วนอัตราเร็วระบุเพียงขนาดอย่างเดียว
   อัตราเร็วระบุทั้งขนาดและทิศทาง ส่วนความเร็วระบุเพียงขนาดอย่างเดียว
   อัตราเร็วและความเร็ว เหมือนกัน คือ ระบุเพียงขนาดเพียงอย่างเดียว
   อัตราเร็วและความเร็ว เหมือนกัน คือ ระบุทั้งขนาดและทิศทาง