รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ปริมาณเวกเตอร์มีความหมายตรงตามข้อใด
   เป็นปริมาณที่มีขนาดเท่ากัน
   เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง
   เป็นปริมาณที่มีทิศทางแน่นอน
   เป็นปริมาณที่มีขนาดใหญ่

ข้อที่ 2)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจัด 1. เป็นความยาวเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ 2. เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง 3. เป็นปริมาณสเกลาร์
   ข้อ 1 ถูก
   ข้อ 1 และ 2 ถูก
   ข้อ 2 และ 3 ถูก
   ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

ข้อที่ 3)
เด็กชายมานะชัยวิ่งออกกำลังกายรอบสนามฟุตบอล 3 รอบซึ่งสนามฟุตบอลมีระยะทาง 1 รอบเท่ากับ 4 กิโลเมตร มานะชัยวิ่งได้การกระจัดเป็นเท่าใด
   0 กิโลเมตร
   10 กิโลเมตร
   12 กิโลเมตร
   15 กิโลเมตร

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์
   อุณหภูมิ
   มวล
   ความสูง
   การกระจัด

ข้อที่ 5)
"เด็กชายแมนเดินทางจากโรงเรียนไปบ้านซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและห่างจากโรงเรียน 600 เมตร" คำกล่าวนี้หมายถึงปริมาณชนิดใด
   เวกเตอร์
   สเกลาร์
   ระยะทาง
   สถานที่

ข้อที่ 6)
เสือชีต้าวิ่งระยะทาง 90 เมตรใช้เวลา 10 วินาที ความเร็วที่เสือใช้ในการวิ่งมีค่าเท่าใด
   0.9 เมตรต่อวินาที
   9 เมตรต่อวินาที
   90 เมตรต่อวินาที
   900 เมตรต่อวินาที

ข้อที่ 7)
อุณหภูมิของร่างกายคนปกติเท่ากับ 37 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
   37 องศาฟาเรนไฮต์
   86.6 องศาฟาเรนไฮต์
   98.6 องศาฟาเรนไฮต์
   108.0 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อที่ 8)
วัตถุชิ้นหนึ่งมีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับกี่องศาเคลวิน
   273 K
   308 K
    -238 K
   -373 K

ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ใช่ ผลของพลังงานความร้อน
   การเกิดพายุ
   การเกิดเมฆ
   การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์อาทิตย์
   การผลิตไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อน

ข้อที่ 10)
ข้อใดถูกต้อง
   เคลวิน - ระบบเอสไอ
   องศาฟาเรนไฮต์-ระบบเมตริก
   องศาเซลเซียส - ระบบอังกฤษ
   องศาเซลเซียส - ระบบเอสไอ