รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 รหัสวิชา ง23104
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอ
   การนำเสนอข้อมูลเป็นการสื่อสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง
   การนำเสนอที่ดีต้องมีผู้รับฟังไม่น้อยกว่า 10 คน
   สื่อประสม คือ การนำสื่อหลาย ๆ ประเภทมารวมกัน
   โปรเจคเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการนำเสนอข้อมูล

ข้อที่ 2)
ข้อใดมีบทบาทในการนำเสนองานมากที่สุด
   สื่อ
   งาน
   ผู้รับข้อมูล
   ผู้นำเสนองาน

ข้อที่ 3)
ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบในการนำเสนอ
   คำถาม
   ผู้นำเสนอ
   ผู้รับข้อมูล
   โพรโทคอล

ข้อที่ 4)
ใครนำเสนองานในรูปแบบการฝึกอบรม
   เจมส์ จิ โฆษณาโยเกิร์ตบัลแกเรีย
   ครูลูกกอล์ฟกำลังสอนวิชาภาษาไทย
   โน๊ต อุดม เดี่ยวไมโครโฟนแซวการเมือง
   โมเม สาธิตการแต่งหน้าผ่าน YouTube

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการบรรยายสรุป
   เพื่อให้ผู้รับข้อมูลแสดงความเห็นชอบ
   เพื่อให้ผู้รับข้อมูลปฏิบัติตามสิ่งที่นำเสนอ
   เพื่อให้ผู้รับข้อมูลคล้อยตามในสิ่งที่นำเสนอ
   เพื่อให้ผู้รับข้อมูลมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 6)
ฮาร์ดแวร์ใดที่ไม่ช่วยในการนำเสนองาน
   ลำโพง
   แฟลชไดรฟ์
   โปรเจคเตอร์
   ไมโครโฟน

ข้อที่ 7)
ข้อใดคือคุณสมบัติของ "เครื่องฉายภาพ"
   อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียงและปรับแต่งเสียง
   อุปกรณ์ที่ใช้เขียนหรือคลิกบนซอฟต์แวร์ต่างๆ
   เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการแสดงภาพของงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
   เป็นเครื่องมือในการตกแต่งภาพและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ข้อที่ 8)
ซอฟท์แวร์คืออะไร
   อุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูง
   โปรแกรมแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์
   อุปกรณ์ที่ทำหน้าเสมือนสมองกล
   โปรแกรมชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 9)
ข้อใดคือซอฟท์แวร์ระบบ
   Microsoft Windows7
   Microsoft Windows8
   Microsoft Windows XP
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10)
โปรแกรม Windows Media Player เป็นซอฟท์แวร์สำหรับการนำเสนองานในรูปแบบใด
   ภาพนิ่ง
   เว็บไซต์
   เสียงและวิดีโอ
   ภาพ 3 มิติ