รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 รหัสวิชา ง22104
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
กระบวนการเทคโนโลยี หมายถึงข้อใด
   การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นสิ่งที่วัดได้หรือจับต้องได้
   การนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เพื่อใช้ปฏิบัติในการแก้ปัญหา
   วิธีการคิดที่เป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้การแก้ปัญหาดำเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
   ขั้นตอนการทำงานเพื่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์

ข้อที่ 2)
ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยีได้ถูกต้อง (1) การรวบรวมข้อมูล (2) การเลือกวิธีการ (3) การทดสอบ (4) การออกแบบและปฏิบัติการ (5) การปรับปรุงแก้ไข (6) การประเมินผล (7) การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ
   1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7
   7 > 1 > 2 > 4 >3 > 5 > 6
   7 > 2 >1 > 3 > 4 > 6 > 5
   4 > 3 > 2 > 1 > 5 > 6 >7

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 5W1H
   What (อะไร)
   Which (สิ่งไหน)
   Who (ใคร)
   How (อย่างไร)

ข้อที่ 4)
การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ ในกระบวนการเทคโนโลยีส่งผลดีต่อการทำงานอย่างไร
   ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
   ช่วยให้การศึกษาและการกำหนดปัญหามีความชัดเจน
   ช่วยให้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาได้ครอบคลุม
   ช่วยตรวจสอบผลการทำงานว่าตรงกับปัญหาหรือความต้องการหรือไม่

ข้อที่ 5)
การประเมินผล ในกระบวนการเทคโนโลยีส่งผลดีต่อการทำงานอย่างไร
   ช่วยให้การสร้างชิ้นงานง่ายขึ้นและลดระยะเวลาในการสร้าง
   ช่วยให้ทราบข้อบกพร่องของการทำงานก่อนนำไปปฏิบัติจริง
   ช่วยให้ตัดสินใจเลือกแนวทางที่สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสม
   ช่วยตรวจสอบผลการทำงานว่าตรงกับปัญหาหรือความต้องการหรือไม่

ข้อที่ 6)
ผักกาดสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตและสำรวจโคมไฟจากวัสดุในท้องถิ่นที่จำหน่ายในท้องตลาดพบว่ามีทั้งที่ทำจากไม้ไผ่ กะลามะพร้าว กระดาษสา ขวดพลาสติก และดินเผา เป็นกระบวนการเทคโนโลยีในขั้นตอนใด
   การกำหนดปัญหาและความต้องการ
   การรวบรวมข้อมูล
   การเลือกวิธีการ
   การประเมินผล

ข้อที่ 7)
ผักกาดเลือกประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว เพราะที่บ้านปลูกมะพร้าวและมีวิธีการทำที่ง่ายเป็นกระบวนการเทคโนโลยีในขั้นตอนใด
   การรวบรวมข้อมูล
   การเลือกวิธีการ
   การออกแบบและปฏิบัติ
   การทดสอบ

ข้อที่ 8)
ผักกาดลองเปิดสวิตซ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวพบว่าหลอดไฟไม่ทำงานและชิ้นส่วนของโคมไฟบางชิ้นติดไม่เรียบร้อย เป็นกระบวนการเทคโนโลยีในขั้นตอนใด
   การออกแบบและปฏิบัติ
   การทดสอบ
   การปรับปรุงแก้ไข
   การประเมินผล

ข้อที่ 9)
ผักกาดหมุนหลอดไฟเข้ากับขั้วต่อให้แน่นและใช้กาวติดชิ้นส่วนที่ไม่เรียบร้อยใหม่ เป็นกระบวนการเทคโนโลยีในขั้นตอนใด
   การออกแบบและปฏิบัติ
   การทดสอบ
   การปรับปรุงแก้ไข
   การประเมินผล

ข้อที่ 10)
กระเป๋าสานจากผักตบชวาที่คำแก้วสร้างขึ้น สามารถแก้ปัญหาผักตบชวาที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นบนผิวน้ำได้ โดยกระเป๋าสานจากผักตบชวามีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตอยู่ในระดับมาก ความแข็งแรงอยู่ในระดับปานกลาง และความสวยงามอยู่ในระดับมากที่สุด" คำแก้วปฏิบัติตามขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี
   การกำหนดปัญหาและความต้องการ
   การรวบรวมข้อมูล
   การทดสอบ
   การประเมินผล