รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง21104
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดใช้รับข้อมูลในรูปแบบการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล
   ประสาทสัมผัสของร่างกาย
   ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์
   ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ซอฟต์แวร์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลตัวอักษร
   รหัสไปรษณีย์
   หมายเลขโทรศัพท์
   คะแนนสอบวิชาภาษาไทย
   เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ข้อที่ 3)
ข้อใดประเภทใดมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .jpg
   ข้อมูลภาพ
   ข้อมูลเสียง
   ข้อมูลตัวอักษร
   ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว

ข้อที่ 4)
ข้อใดคือข้อมูลที่คำนวณได้
   หมายเลขโทรศัพท์
   เลขประจำตัว
   บ้านเลขที่
   เงินเดือน

ข้อที่ 5)
ข้อใดหมายถึงข้อมูลภาพลักษณ์
   ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวเลข
   ข้อมูลที่สามารถนำมาคำนวณได้
   ข้อมูลที่เกิดจากจุดพิกัดทางคอมพิวเตอร์
   ข้อมูลที่แสดงความเข้มและสีของรูปภาพ

ข้อที่ 6)
ข้อใดหมายถึงสารสนเทศ
   ข้อมูลที่มีจำนวนมากที่สุด
   ข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
   ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล
   ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศ
   ช่วยในการวางแผน
   วยให้เรารับรู้สิ่งต่าง ๆ
   ช่วยพัฒนาและควบคุมงาน
   ช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ

ข้อที่ 8)
การคำนวณค่าบริการน้ำประปา เป็นวิธีการประมวลผลข้อมูลแบบใด
   การประมวลผลแบบทันที
   การประมวลผลแบบกลุ่ม
   การประมวลผลแบบเรียงลำดับ
   การประมวลผลแบบครบวงจร

ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้จากสารสนเทศระดับบุคคล
   ช่วยในการตัดสินใจ
   งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ
   สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน

ข้อที่ 10)
ข้อใดหมายถึงข้อมูล
   สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
   ข้อเท็จจริงที่แสดงในหนังสือเรียน
   สิ่งต่าง ๆ หรือข้อเท็จจริงที่เราสนใจ
   ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง