รายวิชาภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ23102
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
A mother wants to ask her son that he washes the dishes or not she says........................
   Do you wash the dishes?
   Are you washing the dishes?
   Have you washed the dishes yet?
   Were you washing the dishes?

ข้อที่ 2)
How can the son answer his mother?
   Yes, I do.
   Yes, I am.
   Yes, I have already washed it.
   Yes, I was.

ข้อที่ 3)
A : ...............it...............in Bangkok? B : Yes, it has just stopped.
   Is , rain
   Does , rain
   Has , rained
   Have , rained

ข้อที่ 4)
A : Have you.....................................................? B : No, I haven't fed it yet.
   eaten yet
   done the dishes
   turned off TV
   fed the dog yet

ข้อที่ 5)
Which is incorrect?
      
   she has just done it.
   she has done it yet.
   she has already done it.
   she has done it already.

ข้อที่ 6)
This bag is __________. My bag is __________ this bag but that bag __________.
   big / bigger / the biggest
   big / bigger than / the biggest
   bigger than / big / the biggest
   the biggest / bigger than / big

ข้อที่ 7)
Rita is 20 years old. Sam is also 20.
   Rita is as old as Sam.
   Rita is older than Sam.
   Sam is the youngest Rita
   Rita is the oldest than Sam.

ข้อที่ 8)
Team A has got 99 scores. Team B has got 69 scores. Team C and D have got 79 scores.
   Team A isn't cleverer than team B.
   Team C isn't cleverer than team A.
   Team D isn't as clever as team C.
   Team B is the cleverest.

ข้อที่ 9)
You are as _________ as __________.
   beauty/ she
   beautiful / she
   beauty / her
   beautiful / her

ข้อที่ 10)
That boy is as __________ as you.
   fat
   fatter
   fattest
   the fattest