รายวิชาภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ22102
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
The post office usually ............. at 5.30 pm.
   close
   closes
   closed
   closing

ข้อที่ 2)
James and Nancy .......... home twice a week.
   going
   go
   goes
   will go

ข้อที่ 3)
She ............. table tennis every day.
   playing
   played
   play
   plays

ข้อที่ 4)
Michael likes ............ to classical music.
   listening
   listen
   listen
   listens

ข้อที่ 5)
Rick enjoys ............ to the museum.
      
   is going
   going
   go
   goes

ข้อที่ 6)
There is ............. water in the glass.
   some
   many
   any
   a

ข้อที่ 7)
Situation : Jane is offering Tom a drink. Wife : Would you like some orange juice? Husband : .................... May I have some fruit?
   No, thank you.
   That's right.
   Thank you.
   O.K.

ข้อที่ 8)
Cathy : I've just passed my driving test. Danny : .................. Congratulations!
   Well done!
   Yes, it is.
   Thank God!
   You've made it.

ข้อที่ 9)
Anna often cooks her own lunch.
   She usually makes her lunch.
   She always eats in the cafeteria.
   She never cooks her lunch.
   Sometimes she cooks breakfast.

ข้อที่ 10)
I practice karate twice a week.
   I practice karate every day.
   I never practice karate.
   I don't practice karate.
   I sometimes practice karate.