รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ21102
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
Mike : What do you do for your birthday? Joe : ....................................
   Eat birthday cake.
   Open presents.
   Open cards.
   All of them.

ข้อที่ 2)
Adam : Would they like a sandwich? Liza : .................................
   Yes, they would.
   No, they don't.
   Yes, they do.
   No, I wouldn't.

ข้อที่ 3)
Chris : Can I see those T-shirt, please? Erick : .............................
   No, they don't.
   Sure, Here you go.
   It's 50 dollars.
   I want that one.

ข้อที่ 4)
Rory : How .............. is this cap? John : It's 30 dollars.
   old
   far
   many
   much

ข้อที่ 5)
Louis : When is Christmas Day? Sean : ............................
      
   January 1st.
   December 25th.
   February 14th.
   April 13th.

ข้อที่ 6)
We ............. special food.
   eat
   ate
   eats
   eaten

ข้อที่ 7)
Which one is different?
   carrot
   onion
   sandwich
   tomato

ข้อที่ 8)
Which one is different?
   sweatshirt
   sunglasses
   sandals
   school

ข้อที่ 9)
Keiko's mother likes cheese.
      
   true
   false
   -
   -

ข้อที่ 10)
He likes juice and water. ( line 3 ) The word "He" refers to Keiko's father.
      
   true
   false
   -
   -