วิทยาศาสตร
วิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัส ว21101
วิชา วิทยาศาสตร์ 2 รหัส ว21102
วิชา วิทยาศาสตร์ 5 รหัส ว23101
 
 
 
 


  วิทยาศาสตร
วิชา เคมี1 รหัส ว31221
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัส ว31101
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว31102
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 รหัส ว32102
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 รหัส ว33101
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 รหัส ว 33102
 
 
คณิตศาสตร์
 
 
 
 


  คณิตศาสตร์
 
 
 
 
ภาษาไทย
วิชา การสื่อสารและนำเสนอ รหัสวิชา I20202
วิชา ภาษาไทยสร้างสรรค์ รหัสวิชา ท21203
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท23102
วิชา วิชาภาษาไทย รหัส ท22102
วิชา วิชาภาษาไทย รหัส ท23101
 

  ภาษาไทย
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัส ท33102
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท31102
วิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท32101
 
สังคม ศาสนา และวัฒนธรร
รายวิชา หน้าที่พลเมือง รหัส ส21232
 
 
 

  สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชา กฎหมายน่ารู้ 2 รหัส ส32202
วิชา สังคมศึกษา 3 รหัส ส32101
วิชา สังคมศึกษา 3 รหัส ส32101
 
ภาษาต่างประเท
ภาษาฝรั่งเศส
วิชา ภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ21102
วิชา ภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ22102
วิชา ภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ23102
 

  ภาษาต่างประเทศ
วิชา การอ่านเขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส อ31201
 
 
 
สุขศึกษาและพลศึกษ
 
 
 
 

  สุขศึกษาและพลศึกษ
 
 
 
 
ศิลปศึกษา
 
 
 
 

  ศิลปศึกษา
 
 
 
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัส ง21104
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 รหัส ง22104
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 รหัส ง23104
 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี