ระดับชั้น
จำนวนห้อง
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
7
144
130
274
มัธยมศึกษาปีที่ 2
10
192
165
357
มัธยมศึกษาปีที่ 3
10
234
184
418
มัธยมศึกษาปีที่ 4
9
157
231
388
มัธยมศึกษาปีที่ 5
8
113
190
303
มัธยมศึกษาปีที่ 6
8
121
163
284
รวมทั้งหมด
52
961
1063
2024

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554