วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าหลัก

นางประนอม สิทธิไกร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางโสภา หงษ์เวียงจันทร์

นายวิจิตร เย็นเสมอ

นางสาวกาญจน์สุดา ดวงใจ

นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร

นางสาวพิมพ์ชนก ติรเดชาฤทธิ์

นางสาวการเกตุ ธัญญเจริญ

นายจักรพันธ์ เขียนเอี่ยม

นางสาวปิยธิดา สะใบ

นางสาวเสาวณีย์ ไม่เศร้า

นางสาวชาลิสา มหามาตย์

นายกิติธัช กระเสาร์

นายธนาพิสิษฐ์ เมืองโคตร์

นางสาวเทวารัตน์ มีรักธรรม