วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เมนูหลัก

นางประนอม สิทธิไกร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นางโสภา หงษ์เวียงจันทร์

นายพิบูลย์ ศรีเพ็ชราพร

นายวิจิตร เย็นเสมอ

นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร

นางสาวกาญจน์สุดา ดวงใจ

นางธรินรักษ์ ภูแซมแสง

นายจักรพันธ์ เขียนเอี่ยม

นางสาวการเกตุ ธัญญเจริญ

นางสาวพิมพ์ชนก ติรเดชาฤทธิ์
 
นางสาวเนตรชนก วิวัฒน์