รายการหลัก
 
         
 
โครงสร้างงานทะเบียนวัดผล
 
 
       
 
       
 
   จุดประสงค์
 
   เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในการรวบรวม จัดทำบริการข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนข้อมูล
การเรียน การวัดผลประเมินผล เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์วิจัย วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
 
   งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้
 
1.ประสานงานกับครูที่เกี่ยวข้อง ครูผู้สอนและติดตามนักเรียนที่มีปัญหาการจบหลักสูตร
2.ตรวจสอบผลการเรียนที่จบช่วงชั้นและดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานประเมินผลการเรียนเพื่อเสนอขออนุมัติการจบแต่ละช่วงชั้น
3.เป็นหัวหน้าดำเนินการจัดทำ GPA และ PR ของโรงเรียน
4.ตรวจสอบการลงทะเบียนการเรียนรายวิชา
5.จัดทำแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียน
6.ควบคุมและดำเนินการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
พุทธศักราช 2544
7.จัดทำหลักฐานทางการศึกษา ปพ.5 และ ปพ.6
8.ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำคลังข้อสอบ
9.จัดทำเอกสารแบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

   งานทะเบียนนักเรียนและจัดทำสำมโนนักเรียน

       
   
1.ทำหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน
2.จัดทำแบบฟอร์มคำร้องต่างๆที่ใช้ในงานทะเบียน
3.รับผิดชอบการลงทะเบียนและเปลี่ยนแผนการเรียนรายวิชาที่เรียน
4.บันทึกและออกหลักฐานผลการเรียน จัดเก็บและรักษาเอกสาร
5.เป็นกรรมการจัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน
6.ตรวจสอบหลักฐานผลการเรียนและตรวจสอบวุฒิการศึกษา
7.นิเทศระเบียบและแนวปฏิบัติงานทะเบียน
8.ติดตามนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตรและแก้ไข
9.ลงทะเบียนรายวิชาเรียน
10.จัดทำแบบรายงายผลการเรียนของผู้จบหลักสูตร
11.จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน
12.สำมโนนักเรียนชั้น ป.6 ในเขตพื้นที่บริการ
13.สำมโนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
14.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย