วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าหลัก

ว่าที่ ร.ต.นิติกร สมชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางมัทรี สุภาภา

นางสาวเดือนเพ็ญ ตั้งบูรณะกุ

นางสาววริศรา ทุมาโต

นายชูชาติ นันทพานิช

ว่าที่ ร.ต.อนันต์ชัย คติธรรม์กุล

นางภาณี บุญตามช่วย

นางสาวนฤมล ธรรมไชย

นางสาวพิมพิไรรัตน์ พิดานปัน

นางสาวอชิรญา ชุ่มวงศ์