วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าหลัก

นางสาวเดือนเพ็ญ ตั้งบูรณะกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางมัทรี สุภาภา

นายชูชาติ นันทพานิช

นางสาววริศรา ทุมาโต

นางภาณี บุญตามช่วย

ว่าที่ ร.ต.อนันต์ชัย คติธรรม์กุล

ว่าที่ ร.ต.นิติกร สมชาติ

นางสาวนฤมล ธรรมไชย

นางสาวพิมพิไรรัตน์ พิดานปัน

นางสาวอชิรญา ชุ่มวงศ์

นางสาวณัฐฒยา เสริมจันทร์