วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เมนูหลัก

นายชูชาติ นันทพานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้้คณิตศาสตร์์


นางมัทรี สุภาภา

นางสาวเดือนเพ็ญ ตั้งบูรณะกุล

นางจุฬาลักษณ์ เหลี่ยมเลิศ

นางวันเพ็ญ ดีสวัสดิ์

นางสาวภาณี บุญตามช่วย

นางสาววริสรา  ทุมาโต 

ว่าที่ ร.ต.นิติกร สมชาติ

นางสาวนฤมล ธรรมไชย

ว่าที่ ร.ต.อนันต์ชัย อุเทนนาม

นางสาววิลาวัลย์ พันธ์มณี


นางสาวณัฐฒยา เสริมจันทร์
บทคัดย่อครูเดือนเพ็ญ ตั้งบูรณกุล
ชื่อเรื่องรายงาน   : การพัฒนาชุด
การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์
ค 32101 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2
 
 
 
 

 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
วันที่ 30 กันยายน 2554
ณ ค่ายนาวิกโยธิน  หาดเตยงาม
ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบ
ุรี