วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เมนูหลัก

นางจิรัฐติกาล ก้อนเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายจุลพงษ์ ธูปพร

นางอินตอง ถวิลการ

นายพินิจ อัครสานนท์

นางปราณี รุ่งเรืองเกียรติ

นางกมลมาศ มีสุข

นางสาววราเพ็ญ โกมะหะวงศ์

นางพัชรินทร์ ชูเมฆ

นางเครือวัลย์ ปลื้มสุข

นางพรรณี ศรีสยามไพศาล

นายธนชัย  นิลพันธ์

นางสาวปรานิสา ทองอ่อน

นางสาววรัทยา ธนพัฒน์รุ่งโรจน์
 
 
 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 ผังงาน ม.6 (ง33101)
ภาษาซีเบื้องต้น ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4