วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าหลัก

นางจิรัฐิติกาล ก้อนเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางกมลมาศ มีสุข

นางอินตอง ถวิลการ

นายพินิจ อัครสานนท์

นางพัชรินทร์ ชุเมฆ

นางสาววราเพ็ญ โกมะหะวงศ์

นางพรรณี ศรีสยามไพศาล

นางเครือวัลย์ ปลื้มสุข

นางสาวปรานิสา ทองอ่อน

นายธนชัย นิลพันธ์

นางสาววรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์

นายชรินทร์ กรวยสวัสดิ์

นางสาวปุญชรัศมิ์ ป้อมงาม

นางสาวศิริพร สำแดงเดช

นายเชิดศักดิ์ สมีน้อย

นายรุ่งเรือง พิมเพราะ

นางสาวเมธินี  สอนแป