ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Le Coin du français โดยครูพรทิพย์ โตมอญ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

Langue Familière
Activités à l'école Seekan
Apprendre par l'écoute
Contes imaginés
Auteur
LIENS DU WEB FLE
LEXIQUE FLE
 Activité d'écoute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bonjour

         สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่่ มุมภาษาฝรั่งเศส ท่านสามารถเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส เพิ่มพูนความรู้ ด้วยการทำแบบฝึกหัด สามารถหาความบันเทิง จากเพลง และเล่นเกมภาษา

         วัตุถุปรสงค์ของการจัดทำ Websiteนี้คือ
     1. เป็นแหล่งข้อมูลที่ช่่วยพัฒนาภาษาฝรั่งเศส
     2. สร้างความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยความเต็มใจ
     3. เกิดการเรียนรู้ได้จากความบันเทิง
     4. เป็นช่องทางเข้าสู่ Website ที่มีคุณค่า์โดยไม่เสียเวลา

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงได้รับประโยชน์จากการเยี่ยมชมมุมภาษาฝรั่งเศสบ้างไม่มากก็น้อย

 

Pourquoi créer ce site ?

Ce site web a pour but premièrement d'encourager des apprenants Thaïs de développer leurs connaissances sur le français.Deuxièmement, il leur permet de découvrir le monde francophone d'une manière vivante et interactive. Et troisièmement, ils peuvent faire des exercices qui leur seront le mieux adapté à leur progression personnelle.

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


coin
© 2006-2008 : Tous droits réservés à l'école Seekan(wattanan-uppathum) Donmuang Bangkok
Thailande Tél. 025661456 Fax. 025661455