วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เมนูหลัก

นางนิศากร ภัสสรากุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางยูถิกา จุ่มปาน

นางอัปสรศรี คล่องอักขร

นางพรทิพย์ โตมอญ

นายธนัช          เสาร์โสภา

นางสาววราเพ็ญ โกมะหะวงษ์

นางสาวเกสรา สุรพันธ์พิชิต

น.ส.ภาพินี  มหาโชคธรณี

นางนวพร นามเสนาะ

นางจิณณพัด อยู่แก้ว

นางสาวพิชญากร นามละคร

นางสาววันดี เคนไชยวง

นางสาวอำไพพรรณ สวนสอน

นางสาวพีชนิกา จิตรมา

นายพิทักษ์ชัย  แก้วพิทักษ์

นายกัณตภณ พิทยาพล

นางสาวปภิญญา  งามพิพัฒน์ชัย

นางสาวจีราพร  วอนเจียม
 
นางสาวภักดิ์สุดา  เจริญวงศ์