วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าหลัก

นางนิศากร ภัสสรากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 

นางพรทิพย์ โตมอญ

นางอัปสรศรี คล่องอักขระ

นางยูถิกา จุ่นปาน

นางนวพร นามเสนาะ

นางสาวเกสรา สุรพันธ์พิชิต

นางสาววราเพ็ญ โกมะหะวงศ์

นางจิณณพัต อยู่แก้ว

นางสาวภาพินี มหาโชคธรณี

นายธนัช เสาร์โสภา

นางสาวพิชญากร นามละคร

นางสาวอำไพพรรณ สวนสอน

นางสาวพีชนิกา จิตรมา

นายพิทักษ์ชัย แก้วพิทักษ์

นางสาววันดี เคนไชยวง

นายกัณตภณ พิทยาพล

นางสาวปภิญญา งามพิพัฒน์ชัย

นางสาวภักดิ์สุดา เจริญวงศ์

นางสาวจีราพร วอนเจียม

นายสาธิต กลับขัน