วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าหลัก

นายพิทักษ์ชัย แก้วพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 

นางพรทิพย์ โตมอญ

นางอัปสรศรี คล่องอักขระ

นางสาววราเพ็ญ โกมะหะวงศ์

นางจิณณพัต อยู่แก้ว

นางสาวภาพินี มหาโชคธรณี

นายธนัช เสาร์โสภา

นางสาวพิชญากร นามละคร

นางสาวอำไพพรรณ สวนสอน

นางสาวพีชนิกา จิตรมา

นางสาวภักดิ์สุดา เจริญวงศ์

นายกัณตภณ พิทยาพล

นางสาวปภิญญา งามพิพัฒน์ชัย

นางสาวจีราพร วอนเจียม

นายปฏิวัติ สุภาษี

นายกิตติก้อง จันทร์แจ้ง

นายเจษฎา เตชนันท์

นางสาวอาทิมา อุดมวงศ์รัตนา

นางสาวมุขสุดา วิชาพร

นายสาธิต กลับขัน