วิชา เทคโนโลยี1 (รหัสรายวิชา ง21102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ทดสอบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ข้อ
โดย คุณครูอังคณา ทองอ่อน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรกของโลก คือ
    ADA AUGUSTA และ CHARLES BABBAGE
    JOHN NAPIER และ HOWARD AIKEN
    JOHN MAUCHLY และ PRESPER ECKERT
    BLAISE PASCAL และ HERMAN HOLLERITH

ข้อที่ 2)
บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ
    ADA AUGUSTA
    HERMAN HOLLERITH
    BLAISE PASCAL
    CHARLES BABBAGE

ข้อที่ 3)
บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก คือ
    ADA AUGUSTA
    HERMAN HOLLERITH
    CHARLES BABBAGE
    BLAISE PASCAL

ข้อที่ 4)
โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเป็นคนชาติใด
    อเมริกา
    แคนาดา
    อังกฤษ
    เยอรมัน

ข้อที่ 5)
ผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรกของโลก คือ
    ADA AUGUSTA และ CHARLES BABBAGE
    JOHN NAPIER และ HOWARD AIKEN
    JOHN MAUCHLY และ PRESPER ECKERT
    BLAISE PASCAL และ HERMAN HOLLERITH