วิชา เทคโนโลยี1 (รหัสรายวิชา ง21102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 ข้อ
โดย คุณครูอังคณา ทองอ่อน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือส่วนประกอบของระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง
   ฮาร์ดแวร์ สารสนเทศ โปรแกรม
   ซอฟต์แวร์ ข้อมูล การประสานงาน
   ผู้ใช้ กระบวนการทำงาน ฮาร์ดแวร์
   สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่อสัญญาณ

ข้อที่ 2)
ข้อใด ไม่จัด เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
   เมาส์
   แป้นพิมพ์
   จอภาพ
   โปรแกรม

ข้อที่ 3)
การประมวลผลข้อมูลมีลักษณะอย่างไร
   รวบรวมข้อมูลดิบเพื่อนำเข้าสู่ระบบ
   ทำการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศ
   การแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
   การจัดเก็บข้อมูลดิบที่ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ข้อที่ 4)
ปัญญาประดิษฐ์ มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศอย่างไร
   พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์
   ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
   นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
   ช่วยในการสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไข

ข้อที่ 5)
การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญอย่างไร
   เป็นความรู้พื้นฐาน
   ไม่ต้องหาข้อมูลหลายที่
   นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
   ข้อ ก และ ค ถูก