วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เมนูหลัก

นางรัตนา ยอดนารี
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางศรินรัตน์ กิตติพิชญอัมพร
หัวหน้างานห้องสมุด


นางชวนชื่น ทองสอง
หัวหน้างานแนะแนว

นางพัธนา เพ็ญภาคกุล
ครูงานแนะแนว
 

นางอรวรรณ จงวัฒนา

ครูงานแนะแนว
 

บทคัดย่อการศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนของนักเรียน

 

ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน